Consulta l’anunci a: CONVOCATÒRIA D’UN PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL PER A CONSTITUIR UNA BORSA DE TREBALL PER SUBSTITUCIONS A UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 

L’Ajuntament de Breda obre un procés de selecció per a constituir una borsa de treball per possibles nomenaments interins de la categoria de tècnic/a d’administració general. La plaça ofertada correspon al grup de classificació A1, complement de destí 22. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins el 16 d’octubre.

Per a poder accedir al procés de selecció s’ha de disposar de títol de llicenciatura o grau universitari, coneixements de llengua catalana equivalents al nivell C1 i tenir ciutadania espanyola o bé d’un Estat membre de la Unió Europea. En cas de ser cònjuge d’un ciutadà d’un Estat membre de la UE també es pot accedir al procés de selecció L’edat mínima és de 16 anys complerts el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Els participants al procés de selecció també hauran d’acreditar:

 • Posseir la capacitat física i psíquica necessària per al desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball a ocupar.
 • No haver estat separat/ada, per expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l’exercici de funcions públiques.
 • No trobar-se incurs/a en causes d’incapacitat o incompatibilitat assenyalades a la legislació vigent sobre incompatibilitats de funcionaris al servei de les administracions públiques.
 • Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents al nivell C1 del Marc europeu comú de referència (MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny. Si no es poden acreditar aquests coneixements, es valoraran a partir d’una prova específica de llengua catalana.

Les funcions a desenvolupar són les següents:

 • Planificar, dirigir, executar, si s’escau, i avaluar accions, programes i projectes del seu àmbit funcional i unitat organitzativa.
 • Coordinar i/o elaborar informes, propostes, estudis i altra documentació especialitzada relativa a les matèries del seu àmbit.
 • Prestar assessorament jurídic administratiu genèric tant en la tramitació d’expedients, resolucions, procediments, nous circuits, etc., propis de les tasques encomanades al departament com en la determinació dels mateixos.
 • Supervisar l’actualització de bases de dades sobre legislació i jurisprudència i facilitar la informació que sigui requerida.
 • Redactar concessions administratives, convenis i contractes d’interès municipal.
 • Fer el seguiment dels recursos contenciosos-administratius interposats contra els acords municipals o interposats per l’Ajuntament contra actes d’altres administracions públiques.
 • Redactar i preparar oficis de resposta a tots aquells requeriments procedents dels jutjats i d’altres administracions.
 • Elaborar les propostes de resolució dels recursos i reclamacions administratives.
 • Instruir i tramitar els expedients propis de l’àrea.
 • Gestionar l’àrea de Recursos Humans.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

La documentació requerida es pot presentar a través del servei “E-Tram” del web municipal www.breda.cat o a l’OAC de dilluns a divendres de 9h a 14h fins el proper divendres 16 d’octubre. També es pot presentar a les oficines de correus, a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger o a les oficines d’assistència en matèria de registres. En l’últim cas caldrà trametre un correu electrònic a l’adreça ajuntament@breda.cat dins del termini establert de presentació de sol·licitud per formar part del procés selectiu, amb la indicació de les dades de la persona que ha presentat la sol·licitud, la forma, el lloc i la data de presentació i les dades de contacte del lloc on s’hagi presentat la sol·licitud.