A partir d’aquest diumenge 15 de març comença la prohibició emesa pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya d’encendre foc en terreny forestal sense autorització segons el decret 64/1995. Segons aquesta normativa, fins el 15 d’octubre no es podrà encendre en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta, sigui quina en sigui la finalitat.

La prohició afecta especialment a restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, així com a marges pròxims a zones forestals. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

En el cas de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, només es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.