L’Ajuntament de Breda obre un procés de selecció d’una plaça de monitor per al casal “Lleure Jove 2020” que tindrà lloc del 29 de juny al 24 de juliol. Es tracta d’un contracte a temps parcial de 16 hores setmanals, de dilluns a dijous. La sol·licitud s’ha de realitzar de forma telemàtica, relitzant una instància genèrica a través del servei “E-Tram” del web municipal. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins divendres 19 de juny.

Per a optar a la plaça s’ha d’estar en posessió de titulació de monitor/a de lleure infantil i juvenil o equivalent, el certificat de català “Nivell C” i una certificació negativa de delictes de naturalesa sexual expedit pel registre central de delinqüents sexuals. La documentació requerida s’ha d’adjuntar al moment de fer la sol·licitud juntament amb el Currículum Vitae. Es valorarà experiència laboral en l’àmbit educatiu, especialment en esplais, caus o altres casals o colònies d’estiu; amb el col·lectiu adolescent i juvenil; en la dinamització de grups i en el coneixement de les característiques del col·lectiu jove de Breda i del seu territori.

El programa d’activitats del Casal Jove inclou diverses activitats de lleure que no s’han pogut realitzar en el període de tancament d’equipaments públics degut a la pandèmia de la Covid-19 com jocs, gimcanes, tallers de percussió, hip-hop i “graffiti” o sortides a les Piscines Municipals, entre d’altres.