L’Ajuntament de Breda ha iniciat el procediment d’elecció del Jutge de Pau titular de Breda, durant el període 2019-2023. Les persones interessades tenen un termini de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona per a presentar la seva sol·licitud, de la que trobaran un model juntament amb les bases reguladores al final d’aquest text.

Juntament amb la sol·licitud les persones interessades han d’aportar la següent documentació:

  • Document Nacional d’Identitat
  • Currículum Vitae
  • Declaració responsable en la qual el/la aspirant declari formalment que no es troba incurs en cap de les causes d’incapacitat establertes a l’art. 303 de la Llei Orgànica 6/85 del Poder Judicial i que s’enumeren als apartats c) a f) de la base I
  • Qualsevol altre que els candidats considerin adequada en suport a la seva candidatura

Les sol·licituds es poden entregar presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (C/Nou, 3 bxs) de dilluns a divendres de 9 a 14h. També es poden entregar telemàticament a través del servei “E-Tram” al web municipal.

Per a més informació de les bases reguladores i el model de sol·licitud consulteu el següent document: BASES REGULADORES I SOL·LICITUD PER A L’ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR DE BREDA PER AL PERÍODE 2019-2023