L’Ajuntament de Breda ha iniciat el procediment d’elecció del Jutge/essa de Pau substitut/a de Breda durant els propers 4 anys. Les persones interessades tenen fins el 17 de maig per a presentar la seva sol·licitud, de la que trobaran un model juntament amb les bases reguladores al final d’aquest text.

Juntament amb la sol·licitud les persones interessades han d’aportar la següent documentació:

  • Document Nacional d’Identitat
  • Currículum Vitae
  • Declaració responsable en la qual el/la aspirant declari formalment que no es troba incurs en cap de les causes d’incapacitat establertes a l’art. 303 de la Llei Orgànica 6/85 del Poder Judicial i que s’enumeren als apartats c) a f) de la base I
  • Qualsevol altre que els candidats considerin adequada en suport a la seva candidatura

Les sol·licituds es poden entregar presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (C/Nou, 3 baixos) de dilluns a divendres de 9 a 14h, demanant cita prèvia. També es poden entregar telemàticament a través del servei “E-Tram” al web municipal.

Per a més informació de les bases reguladores i el model de sol·licitud consulteu el següent document:

 ANUNCI DE LA CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ