L’equip de govern de l’Ajuntament de Breda ha aprovat en Junta de Govern Local les bases reguladores del procés de pressupostos participatius de Breda 2017. La partida pressupostària és de 10.000€ I.V.A. inclòs, que es destinaran a una acció proposada i triada per la ciutadania. D’aquesta forma es posa en marxa un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant el qual els ciutadans i ciutadanes poden decidir sobre la destinació de part dels recursos municipals, establint un canal efectiu de democràcia participativa.

El procés es dividirà en diverses fases, la primera de les quals és la d’informació pública de les bases, que acabarà el proper 29 de maig. Entre el 5 i el 25 de juny s’obrirà la fase de propostes, que podrà presentar qualsevol persona empadronada a Breda abans de l’1 de maig del 2016 i major de 16 anys o en vies de fer-los durant l’any en curs. També podran presentar propostes les persones jurídiques, ja siguin entitats, empreses, associacions, grups polítics o qualsevol altre forma jurídica acceptada per la legislació vigent, presentant la proposta a través d’un representant. Les propostes s’hauran de presentar amb l’annex de sol·licitud adjunt a les bases. Es podrà presentar físicament a l’OAC, la biblioteca municipal i el Centre Cultural ‘Els Forns’ i telemàticament a través del servei E-TRAM del web municipal. A la fase de propostes la seguirà la de filtratge. La totalitat de les propostes seran revisades pels serveis tècnics municipals entre el 26 i el 30 de juny per procedir a descartar aquelles propostes que, per criteris tècnics, no s’adeqüin a la legalitat o que siguin inviables econòmicament. Entre el 3 i el 7 de juliol es convocarà als vilatans per a valorar les iniciatives que hagin superat la fase de filtratge. Així mateix, tots aquells que hagin presentat propostes podran aprofitar la sessió per a defensar-les. El procés s’acabarà amb una fase de votació que s’allargarà entre el 10 i el 28 de juliol. Els vilatans empadronats a Breda amb anterioritat a l’1 de maig de 2017 i amb 16 anys fets al llarg de l’any en curs, podran exercir el seu dret a vot a través de les paperetes i urnes especialment col·locades a l’OAC els dies laborables i al Centre Cultural ‘Els Forns’ durant cap de setmana i dins dels horaris ordinaris dels respectius equipaments municipals. Cada vilatà que decideixi exercir el seu dret a vot pot triar tres de les propostes recollides. En cas que el nombre total de propostes no fos superior a tres, només es podrà escollir una proposta. Cada proposta anirà acompanyada del seu cost econòmic aproximat. El procés acabarà el 29 de juliol amb l’escrutini, lectura i proclamació dels resultats, que es farà de forma pública a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Guanyarà la proposta que més vots hagi obtingut. En el cas que la primera proposta no exhaurís la totalitat de la partida pressupostària prevista 10.000€ es duria a terme de manera complementària aquella opció l’import del qual sumat a la primera no excedís aquesta quantitat.

Amb aquest procés participatiu l’Ajuntament de Breda pretén assolir diversos objectius a nivell de poble, tals com promoure la participació de la ciutadania bredenca en la vida quotidiana col·lectiva; aconseguir una major identificació dels veïns amb la vila i augmentar la seva implicació; conèixer les necessitats dels veïns; promocionar una sèrie de valors imprescindibles en democràcia com empoderament, inclusió, igualtat, horitzontalitat, transparència i finalment planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.

Obteniu aquí tota la documentació relacionada amb aquest procés:

ANUNCI APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

BAN APROVACIO BASES I CONVOCATÒRIA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

BASES I CONVOCATÒRIA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

ANNEX 1: MODEL SOL·LICITUD PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS