e-Fact

L’E-FACT és el servei de factura electrònica de les administracions públiques catalanes per a la recepció de les factures electròniques (e-factures) per part dels seus proveïdors. Es basa en un model que simplifica les relacions administració-proveïdor en els processos de facturació i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents plataformes de mercat existents, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives a emissors i a receptors, garantint així el principi de neutralitat tecnològica.

Dades facturació electrònica de l’Ajuntament de Breda

  • CIF: P1703000H
  • El codi d’identificació DIR3 (Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas) és el següent: L01170274. Aquesta dada s’haurà de complimentar en els camps: Òrgan gestor, Oficina comptable i Unitat tramitadora del vostre programari per generar factures electròniques.
  • Per presentar una factura a l’Ajuntament de Breda cal accedir a la Bústia de facturació electrònica.

Més informació: