Aquest dimarts han començat les obres de rehabilitació de la primera fase del recinte de Ca la Planxadora, un conjunt de dos edificis connectats per un pati interior situat entre la plaça de la Vila i la plaça del Convent. L’actuació suposarà la consolidació estructural del recinte, millorant les seves condicions de salubritat i solidesa i eliminació de l’estat de degradació actual a l’espera de definir futurs usos i noves intervencions.

Els treballs es centraran en l’arranjament de les façanes exteriors, el sanejament de l’interior i del pati que uneix les dues edificacions i la substitució de les cobertes per a garantir la seva impermeabilitat. Segons la zona del recinte necessitarà diverses actuacions, que es poden dividir en la zona nord, la zona sud i la zona oest, que inclou el pati interior d’unió entre els dos edificis.

Els treballs a la zona nord, orientada a la plaça de la Vila i que actualment s’utilitza com a magatzem municipal, s’enfocaran en la renovació de la façana exterior i la coberta. Es repicarà tot el revestiment exterior, reparant els buits que hi pugui haver, deixant la zona preparada per a arrebossar-la amb morter de calç. La zona de coberta es substituirà per una de nova, que es connectarà a la xarxa d’aigües amb la instal·lació de dues canals. La zona interior no serà objecte d’actuació en aquesta fase.

La zona sud, orientada a la plaça del convent, es netejarà i desenrunarà com a pas previ a adequar l’interior com un espai diàfan i amb una entrada accessible des de la plaça del Convent. Això s’aconseguirà retirant envans, parets interiors i altres elements, eliminant la solera de formigó actual i canviant-la per una de nova a nivell de terra. També es preparà la zona per a futures instal·lacions, amb la col·locació de canalitzacions per a aigües pluvials i residuals. A la façana es faran les mateixes accions que a la zona nord.

El pati interior també es netejarà d’arbustos i plantes i es rebaixarà el nivell del terra al mateix nivell de l’edifici orientat a la plaça del Convent. S’eliminaran construccions afegides a posteriori, com un lavabo i la llosa d’una escala. La façana lateral s’enderrocarà parcialment deixant una part a mode de sòcol, a sobre de la qual s’instal·larà una tanca metàl·lica que permetrà veure la zona de pati interior des de fora. La part de mur que quedarà dempeus s’arranjarà com la resta de façanes del conjunt i es valorarà donar-li el seu aspecte original obrint una finestra i tapiant altres obertures construïdes posteriorment.

Amb aquesta actuació es rehabilitarà estructuralment una part del nucli històric del municipi, corresponent a les antigues cases del priorat o la pabordia de l’antic Monestir de Sant Salvador. En un futur es contemplen noves fases d’actuació, a l’espera de definir els usos als que es destinarà el recinte. Les obres tenen un termini d’execució previst de 4 mesos i un cost de 45.677,66€, IVA inclòs.