Consulta la següent docuementació referent al procés de Pressupostos Participatius 2023:

CONVOCATÒRIA AL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2023

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2023

MODEL DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

El proper dilluns 13 de febrer començarà  el procés de Pressupostos Participatius 2023, que servirà per destinar 25.000€ del pressupost municipal a les accions proposades i triades per la ciutadania. Durant els propers mesos tindrà lloc aquest procés en el que qualsevol persona podrà posar de manifest una idea per millorar la Vila, presentar-la davant de tot el municipi i fer que sigui una realitat properament.

La fase inicial és la de presentació de propostes. En aquest sentit no existeix límit en la quantitat de propostes que pot presentar una persona, sempre i quan compleixin els criteris especificats a les bases reguladores. La convocatòria està oberta tant a persones físiques com a entitats. En aquest sentit, les persones no empadronades a Breda però que mantenen una forta vinculació amb la vila també podran presentar propostes. Aquesta fase s’allargarà fins el 12 de març. En cas de voler presentar una proposta es pot fer acudint a l’OAC de dilluns a divendres de 9h a 14h o a través del servei “E-Tram” del web municipal, presentant una instància genèrica adjuntant la documentació necessària sobre la proposta.

Un cop acabada la fase de presentació de propostes, els serveis tècnics municipals revisaran tots els projectes presentats per corroborar que s’ajusten als criteris establerts i que, per tant, s’adeqüen a la legalitat i són viables econòmicament. Posteriorment, les propostes acceptades seran sotmeses a criteri d’una comissió política amb representació de tots els grups municipals presents al plenari per a evitar duplicitats amb propostes que ja s’hagin dut a terme o estiguin en vies de desenvolupament o contemplades a realitzar-se. Totes les propostes que superin aquest filtratge tècnic i polític se sotmetran a exposició pública i seran incloses a la fase de votacions.

Durant la primavera tindrà lloc la fase final del procés, que començarà amb una sessió participativa el 12 d’abril. Les persones que hagin presentat una o més propostes les podran explicar en una sessió d’exposició oberta al públic. Després d’aquesta jornada vindrà la fase de votació, que s’allargarà del 22 d’abril al 21 de maig. Els punts de votació seran l’OAC, de dilluns a divendres, i el Centre Cultural Els Forns, els caps de setmana, durant els seus horaris habituals d’obertura, a més de la votació telemàtica a través de l’aplicació “eAgora”.

Tindran dret de vot les persones majors de 16 anys empadronades a Breda. Es podran escollir fins a 3 propostes. En cas que el nombre de propostes sigui igual o inferior a 3, només se’n podrà triar una. Durant tota la fase de votació s’exposaran públicament totes les propostes sotmeses a votació amb un informe detallat de cadascuna d’elles i el seu cost econòmic aproximat.

Finalitzada la fase de votació, es realitzarà l’escrutini final en un acte públic el proper 2 de juny durant el qual s’anunciarà la proposta o propostes guanyadores. Es portaran a terme les accions més votades fins a esgotar la partida de 25.000€. És a dir, si la proposta més votada no esgota el pressupost també es durà a terme la següent proposta més votada que sigui executable amb la partida restant, i així successivament fins a esgotar la quantitat econòmica disponible. Les propostes guanyadores s’implementaran entre els anys 2023 i 2024.

Amb aquest procés participatiu l’Ajuntament de Breda pretén assolir diversos objectius a nivell de poble, tals com promoure la participació de la ciutadania bredenca en la vida quotidiana col·lectiva; aconseguir una major identificació dels veïns amb la vila i augmentar la seva implicació; conèixer les necessitats dels veïns; promocionar una sèrie de valors imprescindibles en democràcia com empoderament, inclusió, igualtat, horitzontalitat, transparència i finalment planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.