ANUNCI CONVOCATÒRIA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019

BASES REGULADORES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019

BUTLLETA DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019

El proper dilluns 15 de juliol s’iniciarà el procés de Pressupostos Participatius 2019, que destinaran 20.000€ del pressupost municipal a accions proposades i triades per la ciutadania. La fase que s’inicia aquest juliol és la de presentació de propostes. Totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi podran participar de forma efectiva en el procés, tant en la fase de presentació de propostes com en la votació. En aquest sentit no existeix límit en el nombre de propostes que pot presentar una persona, sempre i quan compleixin els criteris especificats a les bases reguladores. La convocatòria està oberta tant a persones físiques com persones juridíques. Aquesta fase de presentació de propostes s’allargarà fins el 15 de setembre, data susceptible d’una ampliació segons el desenvolupament del procés.

Un cop acabada la fase de presentació de propostes els serveis tècnics municipals revisaran tots els projectes presentats per a corroborar que s’ajusten als criteris establerts, i que per tant s’adequïn a la legalitat i siguin viables econòmicament. Posteriorment les propostes acceptades seran sotmeses a criteri d’una comissió política amb representació de tots els grups municipals presents al plenari per a evitar duplicitats amb propostes que ja s’hagit dut a terme o estiguin en vies de desenvolupament o contemplades a realitzar-se. Totes les propostes que superin aquest filtratge tècnic i polític se sotmetran a exposició pública i seran incloses a la fase de votacions.

Durant la tardor tindrà lloc la fase final del procés, que començarà amb una sessió participativa convocada des de l’Ajuntament on les persones que hagin presentat una o més propostes les podran explicar a la ciutadania en una sessió d’exposició de propostes oberta al públic. Després d’aquesta jornada vindrà la fase de votació. Els punts de votació seran l’OAC de dilluns a divendres i el Centre Cultural Els Forns els caps de setmana durant els seus horaris d’obertura. Tindran dret a vot els majors de 16 anys empadronats a Breda. Per a fer efectiu el vot es distribuirà a totes les llars del municipi i al web municipal una butlleta amb les propostes finalistes. Es podran escollir fins a 3 propostes. En cas que el nombre de propostes sigui igual o inferior a 3, només es podrà triar una. Durant tota la fase de votació s’habilitarà un suport físic on es recolliran totes les propostes sotmeses a votació amb un informe detallat de cadascuna d’elles i el seu cost econòmic aproximat.

Finalitada la fase de votació, i en el termini màxim d’una setmana, es realitzarà l’escrutini final que determinarà la proposta o propostes guanyadores en un acte públic. Es portaran a terme les propostes més votades fins a esgotar la partida de 20.000€. És a dir, si la proposta més votada no esgota el pressupost també es durà a terme la següent proposta més votada que sigui executable amb la partida restant, i així succesivament fins a esgotar la quantitat econòmica disponible. Les propostes guanyadores s’implementaran l’any 2020. Podeu consultar les bases reguladores a l’inici d’aquest article.

Amb aquest procés participatiu l’Ajuntament de Breda pretén assolir diversos objectius a nivell de poble, tals com promoure la participació de la ciutadania bredenca en la vida quotidiana col·lectiva; aconseguir una major identificació dels veïns amb la vila i augmentar la seva implicació; conèixer les necessitats dels veïns; promocionar una sèrie de valors imprescindibles en democràcia com empoderament, inclusió, igualtat, horitzontalitat, transparència i finalment planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.