Durant l’any 2017 l’Ajuntament de Breda ha aprovat un seguit de modificacions a les ordenances fiscals que canvien el pagament de diverses taxes. Aquests canvis poden afectar a aspectes com l’import, la forma de pagament, les possibles bonificacions o les sol·licituds de les mateixes. Aquest document és un resum d’aquestes modificacions. Per a més informació podeu consultar totes les Ordenances Fiscals a l’apartat https://www.breda.cat/ordenances-reglaments-municipals/ del web municipal.

MODIFICACIONS APROVADES EL 2017

 • Fraccionament Gratuït Unificat: Aquest nou sistema permet unir tots els tributs municipals (IBI, IVTM, Escombraries i Guals) en un de sol i pagar en 12 mensualitats sense interessos. Termini de sol·licituds fins el 15 de gener. L’any 2018, primer d’aplicació del sistema, s’aplicarà en 11 mensualitats.
 • Augment de la bonificació del 10% al 12% sobre les taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans a les persones que tractin els seus residus orgànics mitjançant el compostatge. Termini de sol·licituds obert fins el 15 de febrer.
 • Bonificació del 50% sobre la taxa d’escombraries per als habitats en domicilis disseminats, i per tant no beneficiaris del servei de recollida porta a porta. Termini de sol·licituds obert fins el 15 de febrer.
 • Bonificació sobre l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) del 50% en vehicles híbrids i del 75% en vehicles elèctrics.
 • Increment aproximat del 6% de la taxa pels serveis d’aigua i clavegueram, tal com s’estipula al contracte amb l’empresa adjudicatària del servei signat l’any 2012.

BONIFICACIONS QUE CONTINUEN ACTIVES RESPECTE A ALTRES ANYS

Impost sobre béns immobles (IBI)

 • Bonificació del 50% sobre la quota per a famílies nombroses, sempre i quan sigui la seva primera residència.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

 • Bonificació del 25% sobre la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica a aquells vehicles amb unes emissions de CO2 inferiors a 100gr/km.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

 • Bonificació del 30% en la millora d’habitabilitat en els habitatges situats en el Pla Especial de Protecció del Nucli Històric.
 • Bonificació del 30% en la millora de les façanes en els habitatges situats en el Pla Especial de Protecció del Nucli Històric.
 • Bonificació del 30% per als joves d’entre 18 i 35 anys per obres de rehabilitació d’habitatges.

Taxa d’escombraries

 • Bonificacions d’entre el 5% i el 10% sobre les taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans a les persones que utilitzin la deixalleria municipal amb una freqüència igual o superior a les 4 entrades anuals. Termini de sol·licituds fins el 15 de gener.

Preu públic de l’escola bressol El Petit Montseny

 • Bonificació del 50% sobre la quota per a famílies nombroses o monoparentals.
 • Bonificació del 50% sobre la quota per al segon germà escolaritzat.