Aconsegueix la butlleta de presentació de propostes al següent enllaç: MODEL DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

El 14 de febrer començarà el procés de Pressupostos Participatius 2022, que servirà per destinar 25.000€ del pressupost municipal a les accions proposades i triades per la ciutadania. Per tant, la partida destinada a l’edició d’enguany augmenta en 5.000€. Per altra banda, el procés presenta dues novetats. La primera és la introducció del vot telemàtic a través de l’aplicació “eAgora”, que permetrà a tothom votar sense limitacions d’horaris ni haver d’anar presencialment a un punt de votació. La segona fa referència a la presentació de propostes, ja que les persones no empadronades a Breda però que mantenen una vinculació amb la Vila també podran presentar-ne. No obstant, per la votació sí serà imprescindible estar empadronat a Breda, a mes de ser major de 16 anys.

La fase inicial és la de presentació de propostes. En aquest sentit no existeix límit en la quantitat de propostes que pot presentar una persona, sempre i quan compleixin els criteris especificats a les bases reguladores. La convocatòria està oberta tant a persones físiques com a entitats. Aquesta fase de presentació de propostes s’allargarà fins el 14 de març.

Un cop acabada la fase de presentació de propostes, els serveis tècnics municipals revisaran tots els projectes presentats per a corroborar que s’ajusten als criteris establerts i que, per tant, s’adeqüen a la legalitat i són viables econòmicament. Posteriorment, les propostes acceptades seran sotmeses a criteri d’una comissió política amb representació de tots els grups municipals presents al plenari per a evitar duplicitats amb propostes que ja s’hagin dut a terme o estiguin en vies de desenvolupament o contemplades a realitzar-se. Totes les propostes que superin aquest filtratge tècnic i polític se sotmetran a exposició pública i seran incloses a la fase de votacions.

Durant la primavera tindrà lloc la fase final del procés, que començarà amb una sessió participativa el 22 d’abril. Les persones que hagin presentat una o més propostes les podran explicar en una sessió d’exposició oberta al públic.

Després d’aquesta jornada vindrà la fase de votació, que s’allargarà del 6 al 22 de maig. Els punts de votació seran l’OAC, de dilluns a divendres, i el Centre Cultural Els Forns, els caps de setmana, durant els seus horaris habituals d’obertura, a més de la votació telemàtica a través de l’aplicació “eAgora”

Tindran dret de vot els majors de 16 anys empadronats a Breda. Es podran escollir fins a 3 propostes. En cas que el nombre de propostes sigui igual o inferior a 3, només se’n podrà triar una.

Durant tota la fase de votació s’exposaran públicament totes les propostes sotmeses a votació amb un informe detallat de cadascuna d’elles i el seu cost econòmic aproximat.

Finalitzada la fase de votació, es realitzarà l’escrutini final en un acte públic el proper 23 de maig durant el qual s’anunciarà la proposta o propostes guanyadores. Es portaran a terme les accions més votades fins a esgotar la partida de 25.000€. És a dir, si la proposta més votada no esgota el pressupost també es durà a terme la següent proposta més votada que sigui executable amb la partida restant, i així successivament fins a esgotar la quantitat econòmica disponible. Les propostes guanyadores s’implementaran entre els anys 2022 i 2023.

Amb aquest procés participatiu l’Ajuntament de Breda pretén assolir diversos objectius a nivell de poble, tals com promoure la participació de la ciutadania bredenca en la vida quotidiana col·lectiva; aconseguir una major identificació dels veïns amb la vila i augmentar la seva implicació; conèixer les necessitats dels veïns; promocionar una sèrie de valors imprescindibles en democràcia com empoderament, inclusió, igualtat, horitzontalitat, transparència i finalment planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.