Procés de participació en la redacció del futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

La Vila de Breda es troba es procés de redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, document que contindrà les línies mestres del model de creixement del municipi en els propers anys. Degut a la trascendència del document és imprescindible la participació dels vilatans i vilatanes de Breda, així com la disposició de la informació necessària. Dins d’aquesta pàgina es troben els documents que van sorgint en el procés, així com les convocatòries d’accions participatives per a la ciutadania.

Tallers de participació ciutadana

En l’inici del procés de redacció tindran lloc diversos tallers de participació ciutadana, on la ciutadania podrà expressar les seves idees que es tindran en compte per part de l’equip redactor del POUM en la redacció del mateix.

Les dates de presentació pública i els diversos tallers participatius són les següents:

TALLERS POUM

Temàtiques dels tallers de participació:

Els tallers participatius s’estructuren en tres blocs on es podrà discutir i debatre en grup sobre qüestions important que incideixen directament en els treballs de redacció del nou planejament de Breda.

1er taller. 18 d’octubre

ALTERNATIVES I ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT. MODEL DE CIUTAT.

L’objectiu és reflexionar sobre el model de municipi en present i en futur de tal manera que les semblances i diferències entre ambdós escenaris donin pistes a l’equip redactor de quins valors cal mantenir i quins cal evitar. Alhora també reflexionar sobre els elements naturals i paisatgístics del sòl no urbanitzable que cal protegir atenent al seu valor paisatgístic, històric, natural, social, etc. i en relació als usos admesos en sòl no urbanitzable per la legislació vigent identificar quins cal potenciar i quins restringir.

Per altra banda plantejar perspectives de creixements o decreixements futurs que al parer dels ciutadans calgui incorporar al nou planejament, delimitant nous àmbits per a usos residencials, industrials, serveis, etc.

3er taller. 8 de novembre

ALTERNATIVES I ESTRATÈGIES EN MATÈRIA D’HABITATGE, EQUIPAMENTS I ESPAIS LLIURES.

Un dels objectius d’aquest taller és definir la tipologia d’habitatges que es vol per cada un dels nous sectors de creixement atenent-se als seus avantatges i inconvenients.

Per altra banda, posar de manifest les edificacions amb rellevància patrimonial a nivell arquitectònic, cultural i artístic i reflexionar sobre les necessitats d’equipaments i espais lliures del municipi.

Informació referent al procés de redacció del POUM:

Documents relacionats:

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BREDA – AVANÇ DE PLANEJAMENT
El Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Breda, en sessió ordinària celebrada el dia 1 d’abril de 2019, va aprovar l’avanç de planejament del Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) de Breda, que inclou el Document Inicial Estratègic del mateix, subjecte a procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària.

El termini de presentació de suggeriments a l’Avanç del POUM s’acaba el dia 1 de juliol de 2019.