El proper dilluns 21 de maig a partir de les 20.30 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament tindrà lloc una nova sessió plenària ordinària. Com sempre, es podrà seguir a través de Facebook Live, el servei de vídeo en directe de la xarxa social Facebook.

La qüestió més rellevant de la sessió està relacionada amb l’inici de la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Breda, que s’allargarà durant els propers 4 anys. El primer dels dos punts de l’ordre del dia sobre aquesta qüestió tractarà l’aprovació del programa de participació ciutadana per la redacció del futur POUM. En cas d’aprovar-se la proposta actual, el procés de participació ciutadana contempla una sèrie d’accions consultives a la ciutadania per copsar l’opinió dels vilatans i vilatanes sobre el desenvolupament urbanístic de la vila en els propers anys. El segon dels punts tractarà l’aprovació inicial del reglament regulador del Consell Assessor Urbanístic Municipal per la redacció del POUM. Aquest consell, en cas d’aprovació de la proposta que es portarà a ple, estarà format per diferents actors polítics i socials de la vila com membres de l’equip de govern, dels grups que formen l’oposició, tècnics municipals, representants de diferents col·lectius i entitats i representants destacats de la ciutadania.

Entre altres temes, la sessió donarà compte de la sentencia número 349 de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC que resol el recurs d’apel·lació número 21/2016 que versa sobre la reclamació patrimonial de construccions Pau Ortega SL.

Una altra de les qüestions que es tractaran a la sessió és l’adjudicació del contracte de préstec a llarg termini pel finançament de les inversions del 2018. L’Ajuntament de Breda adjudicarà a una de les entitats bancàries que s’hagin presentat a l’expedient de contractació i plec de clàusules aprovat a l’anterior sessió la concertació d’un préstec per valor de 250.000€ a retornar en un termini de 10 anys. La quantitat servirà per al finançament de diverses inversions en equipaments esportius, equipaments educatius, la xarxa de clavegueram, pavimentació de carrers i altres actuacions contemplades en el pressupost municipal d’enguany.

La sessió del proper dilluns també tractarà la desafectació i alienació de les 10 participacions socials que l’Ajuntament té de la societat mercantil SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social a Catalunya, SL. En cas d’aprovació d’aquest punt, l’Ajuntament de Breda vendrà les 10 participacions a l’empresa SUMAR, ja que no té contractes vigents amb la mateixa.

La Corporació Local també tractarà donar conformitat a la modificació del projecte d’obres de la instal·lació d’una caldera de biomassa i xarxa de calor a l’Escola Montseny i a l’escola bressol El Petit Montseny. L’empresa adjudicatària del projecte, Visió Solar SL, ha fet modificacions al projecte, que farà que la caldera ocuparà 18m2, pels 50 m2 que ocupava en el projecte inicial. Per altra banda, la recàrrega de la sitja de la caldera es podrà fer des de l’exterior del centre. Tots aquests canvis permetran mantenir l’eficiència energètica de la xarxa de calor afegint aquestes millores en la seva gestió.

La sessió també contempla l’aprovació de la delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva en l’exercici de les competències sancionadores derivades del règim sancionador establert a la llei 10/1999 sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos. En cas d’aprovació serà l’ens comarcal el que tingui la competència sancionadora en aquest àmbit.

En l’apartat mocions hi ha una, presentada del grup municipal d’ERC, en defensa del model sanitari català i de la universalització de l’atenció sanitària.