El proper dilluns 23 de juliol a partir de les 20.30 hores la Sala de Plens de l’Ajuntament acollirà un nou Ple Municipal Ordinari. Com sempre, es podrà seguir a través de Facebook Live, el servei de vídeo en directe de la xarxa social Facebook.

Entre altres qüestions a tractar a la sessió es donarà compte de la situació de dos contenciosos urbanístics que l’Ajuntament de Breda té oberts: el primer fa referència a la sentència 349/2018 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que resol la reclamació patrimonial presentada per Construccions Pau Ortega SL. El text de la sentència condemna l’Ajuntament de Breda a pagar 120.000€ més interessos per una reclamació patrimonial presentada per la constructora, que es considera perjudicada per la suspensió l’any 2008 d’una llicència d’obres atorgada l’any 2007 en sol no urbanitzable sense informes preceptius clau i que presentava greuges en l’habitabilitat d’habitatges, així com la paralització dels treballs corresponents. L’Ajuntament de Breda ha presentat un recurs especial de cassació al Tribunal Suprem, del qual encara s’ha d’esperar la sentència. L’altre contenciós fa referència a la sentència 369/2018 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que resol la reclamació patrimonial sobre la masia Can Patranga. El TSJC condemna l’Ajuntament de Breda a pagar 71.000€ més interessos, el 25% de la quantitat fixada pel Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, per haver atorgat l’any 2007 una llicència d’obra nova atorgada l’any 2007 en sol no urbanitzable i denunciada posteriorment pels Agents Rurals. A la sessió també s’informarà sobre l’estat actual de les obres de la via ciclista, amb inici previst en les properes setmanes.

Altres qüestions a tractar en el Ple són aprovacions inicials dels expedients 2/2018 i 3/2018. En el primer cas es tracta d’una transferència de crèdit per un valor de 10.000€ entre partides de diferent vinculació jurídica. El segon cas es tracta d’una modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari, creant partides específiques al pressupost municipal per a dur a terme les propostes guanyadores del procés de pressupostos participatius d’aquest 2018.

Un altre dels punts de l’ordre del dia és l’aprovació inicial del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’Ajuntament. Aquest model permetrà simplificar la tasca de les funcions de l’interventor sobre el control de les despeses del consistori. La sessió també tractarà l’aprovació de la delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de l’exercici de les competències tributàries de recaptació de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general, com poden ser l’aigua, el gas o l’electricitat. En cas d’aprovació serà l’ens comarcal l’encarregar de gestionar la recaptació de la taxa, fixada en un 1,5% de la facturació al municipi d’aquestes companyies.

Per altra banda, un altre punt destacat és l’aprovació de la desafectació i alienació de les 10 participacions socials que l’Ajuntament té de la societat mercantil SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya SL. A la sessió es tornarà a aprovar aquest punt, ja que ha sofert modificacions respecte a l’aprovació feta a la sessió del mes de maig. La venda de les 10 accions es farà finalment per un valor de 8.752,50€, contràriament als 320€ que es van aprovar a l’anterior Ple.

Finalment la sessió tractarà l’aprovació de la ratificació del conveni de col·laboració entre els cossos de Guàrdia Municipal de Breda i de Riells i Viabrea aprovat per la Junta de Govern Local del 19 de juny de 2017, així com l’aprovació de la resolució de l’expedient d’investigació de la titularitat del camí de la Font de la Pintoresca.

En l’apartat de mocions es tractarà l’aprovació d’una moció presentada pel grup del PDECAT de suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, feta per la UNESCO.

Consulta a continuació l’ordre del dia complert: ORDRE DEL DIA PLE MUNICIPAL ORDINARI 23 JULIOL 2018