El proper dilluns 17 de setembre a les 20.30 hores tindrà lloc a la sala de plens de l’Ajuntament un nou Ple Municipal Ordinari.

Entre altres qüestions, la sessió tractarà l’aprovació del reconeixement de l’increment de les retribucions dels empleats públics al servei de la corporació i actualització de les retribucions de l’alcaldia en la seva condició de càrrec electe amb dedicació exclusiva. Aquest increment respon a l’augment de l’1’75% recollit a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2018. El punt següent tractarà la modificació de pressupost MC5 de suplement de crèdit capítol 1 del pressupost de despeses. Aquesta modificació al pressupost municipal és necessària per a dur a terme l’increment de retribucions dels empleats públics i de l’alcaldia que es tractarà al punt anterior.

A la sessió també es tractarà aprovar el Compte General de l’exercici 2017. El consistori bredenc va tancar l’exercici amb un saldo positiu de 111.014,96€. La sessió de dilluns també tractarà l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals de l’Exercici 2019.

Consulta l’ordre del dia del Ple a: ORDRE DEL DIA PLE SETEMBRE 2018