CONSULTA L’ORDRE DEL DIA: ORDRE DEL DIA PLE OCTUBRE 2019

El proper dilluns 7 d’octubre a les 20.30h la Sala de Plens de l’Ajuntament acollirà una nova sessió plenària ordinària. Com sempre es podrà seguir per Facebook Live, el servei de transmissió en directe de la xarxa social Facebook, a través de la pàgina de l’Ajuntament de Breda.

A la sessió es tractarà l’aprovació de dues modificacions de crèdit. La primera, 6/2019, mitjançant transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica, destinarà 20.000€ de la partida de Pressupostos Participatius a inversió en equipaments esportius per a construir una barbacoa del poliesportiu municipal, proposta que va quedar en 3è en el procés de 2019 amb un compromís de fer-la realitat durant aquest 2019. El punt també inclou el traspàs de 700€ d’activitats esportives a subvencions a altres entitats per tal de poder signar el conveni de col·laboració amb l’empresa Besttrail per a l’organització de les curses “5 cims” i “Ultrabike”. La segona, 7/2019, mitjançant suplement de crèdit, utilitzarà 15.600€ per a sufragar una factura del Consell Comarcal de La Selva i 60.000€ que aniran al capítol 2 de despesa del Pressupost Municipal per a regular la situació després del pagament del servei de recollida d’escombraries.

Aquest ple també tractarà l’aprovació de diverses ordenances fiscals i reguladores de tarifes. La més destacada és l’aprovació inicial de la modificació de la ordenança fiscal reguladora de l’impost de béns immobles. El gravamen aplicable s’incrementarà del 0,76% al 0,777% per a compensar la baixada del valor cadastral de parcel·les que es troben en sòls urbans no consolidats o sòls urbanitzables degut a una ponència de valors parcial efectuada per l’Oficina del Cadastre.

La resta d’aprovacions provisionals i inicials d’ordenances fiscals i reguladores de tarifes responen la reelaboració del llibre d’Ordenances Fiscals per l’entrada en vigor de la nova llei de contractes del sector públic, que especifica que les prestacions públiques que es presten a través de concessions no es poden regir per ordenança fiscal, sinó per prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari. Per aquest mateix motiu es tractarà l’aprovació provisional de la derogació d’ordenances i aprovació de la refosa del llibre de normativa municipal sobre gestió i ordenació de tributs i ingressos de dret públic municipal. Les ordenances que es veuen afectades per aquestes modificacions són:

  • Aprovació de l’establiment de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa i aprofitaments especials del domini públic local: es refan les diverses ordenances fiscals que regulaven l’ocupació de via pública i es refonen en una sola ordenança, ordenant-la i unificant criteris i preus unitaris.
  • Aprovació de l’establiment de la taxa dels serveis de la biblioteca municipal: es mantenen els preus però s’ha de deixar de regir per un preu públic i passa a ser una taxa.
  • Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança Fiscal reguladora de la taxa de conservació del cementiri municipal: els preus passen a ser sense IVA, impost del qual s’encarregarà l’empresa concessionària.
  • Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de les tarifes dels serveis funeraris: mateix cas que el punt anterior, els preus passen a ser sense IVA, impost del qual s’encarregarà l’empresa concessionària.
  • Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de les tarifes del servei municipal de subministrament d’aigua i clavegueram: mateix cas que en els punts anteriors. No obstant, aquesta ordenança sí que es veu afectada per un increment de les tarifes, subjecte als augments marcats al contracte amb l’empresa concessionària.
  • Aprovació inicial de l’ordenança que regula les tarifes dels serveis recreatius, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural prestats pel Taller de Breda: ordenança que afecta el Programa d’Atenció a les Persones que el Taller de Breda presta al Centre de Serveis. S’ha de modificar per a especificar la naturalesa del servei, no subjecte a IVA.

En un altre ordre de qüestions la sessió també tractarà l’aprovació del Compte General de l’exercici 2018; l’aprovació definitiva de l’ordenança de Transparència i Administració electrònica i la bonificació de l’ICIO de les obres de rehabilitació de l’edifici situat a la plaça del Convent, tal com s’estableix a l’ordenança fiscal de les llicències d’obres sobre la rehabilitació d’edificis en el centre històric.

A l’apartat de mocions s’han presentat 5 a l’ordre del dia. Quatre d’elles són presentades pel grup municipal de la CUP: per a la derogació del projecte del ramal de la MAT entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes, per a una alternativa sostenible; contra la crisi ecològica i climàtica i de suport a les mobilitzacions climàtiques; de suport a totes les detingudes el 23 de setembre de 2019 i de rebuig a la Llei Aragonès. L’altra moció, per a la no criminalització de l’independentisme, ha estat presentada pel grup municipal de Junts per Catalunya.