CONSULTA L’ORDRE DEL DIA: ORDRE DEL DIA PLE JUNY 2020

El proper dilluns 1 de juny a les 19.30h la Sala de Plens de l’Ajuntament de Breda acollirà una nova sessió plenària ordinària. Degut a la pandèmia provocada per la Covid-19, la sessió es celebrarà a porta tancada i de forma telemàtica. Es podrà seguir per un sistema de retransmissió a través de YouTube, que s’utilitzarà per primera vegada. El Ple donarà compte de l’estat de la situació respecte aquesta pandèmia i l’evolució respecte a l’última sessió.

El ple aprovarà, si s’escau, tres modificacions de crèdit. La primera, 2/2020, consisteix en una transferència de crèdit de 15.000€ inicialment pressupostats a amortització de préstecs que finalment es destinaran a la partida de Serveis Socials, en previsió a una major despesa arran de les conseqüències de la Covid-19. Aquest mateix punt també transferirà 10.600€ destinats a un acord amb l’ATM de Girona per a entrar dins del sistema tarifari integrat del transport públic metropolità de Girona que es destinaran a la transformació d’un sistema de clorificació de les Piscines Municipals mitjançant aigua salada. La segona, 3/2020, crearà una nova partida destinada al pagament de la furgoneta elèctrica adquirida fa uns mesos amb quantitats inicialment destinades a l’àrea de Serveis i Manteniment. El punt inclou la creació d’una partida de 1.805€ per a aportacions al projecte “Ruta de la Tourdera”, que inicialment estaven destinats a la celebració de la Fira del Monestir, finalment suspesa. La tercera, 4/2020, consisteix en l’utilització de 27.000€ del romanent de tresoreria. D’aquests, 18.000€ es destinaran al pagament de costes judicials i els altres 9.000€ a la indemnització corresponent a la resolució anticipada de contractes.

En un altre ordre de coses, la sessió ha de tractar l’aprovació provisional de la modificació puntual de l’Ordenança Fiscal núm. 17, que regula la taxa per la prestació de serveis a les Piscines Municipals. Es proposen diverses modificacions vigents només per aquesta temporada, arran dels canvis a la duració de dies d’obertura provocats per la Covid-19. La sessió també tractarà l’assignació de funcions de sots cap de la Guàrdia Municipal, un càrrec de nova creació, i el corresponent increment de les retribucions complementaries assignades al lloc de treball. Un altre dels punts de l’ordre del dia és l’aprovació del Pla Local de Joventut 2020-2023, que substituirà l’anterior, vigent en el període 2016-2019. Finalment es tractarà l’aprovació de la resolució de l’expedient d’investigació de la titularitat dels drets sobre el camí que porta a la font anomenada de Can Ratica, del que no s’ha pogut provar que sigui de titularitat pública.

En l’apartat de mocions se’n presenten dues, ambdues pel grup municipal d’Esquerra Republicana: per una recuperació socioeconòmica des de la proximitat i per exigir al govern espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació. Pel que fa als assumptes urgents s’inclou l’adjudicació d’un préstec de 300.000€ a l’entitat bancària que s’ajusti al plec de clàusules de l’expedient de contractació aprovat a l’anterior sessió.