Consulta l’ordre del dia: ORDRE DEL DIA DEL PLE DEL 5 D’OCTUBRE DE 2020

El proper dilluns 5 d’octubre a partir de les 20.30 hores tindrà lloc una nova sessió plenària ordinària. L’assistència de públic tindrà l’aforament limitat per tal de mantenir la distància de seguretat. Excepcionalment es celebrarà a l’Espai Jove per tal de tenir més espai disponible. Per a assistir l’ús de mascareta serà obligatori. A la sessió es donarà compte de les línies fonamentals del Pressupost Municipal 2021. Es tracta d’una aproximació teòrica i aproximada al tancament i previsió de pressupost inicial, que es portarà al Ple en la sessió del mes de novembre.

El Ple de la Corporació prendrà coneixement de la renúncia de dues regidores per motius personals i professionals. Es tractarà l’acceptació de la seva renúncia i es proposaran dos substituts que s’hauran d’aprovar al proper Ple.

Dos dels punts de la sessió fan referència a proposta d’avocació de la competència per aprovar un expedient de devolució d’ingressos indeguts, afectant a les taxes de recollida i tractament de residus i d’ocupació del domini públic. En cas d’aprovació aquests dos punts faran possible la mesura adoptada per l’Ajuntament de Breda de retornar l’import corresponent a tres mesos a les activitats econòmiques que van quedar afectades pel tancament obligatori durant l’estat d’alarma derivat de la pandèmia de la Covid-19. Per altra banda, en la mateixa línia, es proposarà la suspensió de l’aplicació de la taxa d’ocupació del domini públic per taules i cadires de les activitats de restauració i recreatives durant l’any 2021.

L’ordre del dia de la sessió conté diversos punts que en cas d’aprovació modificaran diverses ordenances fiscals:

  • Aprovació provisional de la modificació puntual de l’ordenança fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres: s’augmentaran les bonificacions de les llicències d’obres fins als màxims d’un 95% als punts a) i b) i un 90% al punt d) de l’article 6 de dita ordenança.
  • Aprovació provisional d’una modificació puntual de l’ordenança fiscal número 8 per expedició de documents administratius: es gravaran les proves de selecció de personal que impliquin la creació d’un tribunal, ja sigui per plaça fixa, interina o temporal. Es grava amb un import de 25 euros per la categoria A1 i A2 i 20 euros per les demés categories.
  • Aprovació provisional de la modificació puntual de l’Ordenança fiscal número 9 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques: es gravarà amb un recàrrec els supòsits d’iniciar obres sense la llicència preceptiva.
  • Aprovació provisional de la modificació parcial de l’ordenança fiscal 1 reguladora de l’IBI: es bonificarà de la taxa durant 5 anys els habitatges que disposin d’instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. Per altra banda s’aplicarà un recàrrec del 50% de la taxa als habitatges buits (aplicable a partir de 2022).
  • Aprovació provisional de la revocació i deixar sense efecte la taxa per la prestació dels serveis d’ensenyament del Càntir, escola de música i centre de les arts de Breda CECAMB: es derogarà aquesta ordenança degut al tancament de l’Escola de Música Municipal Càntir.
  • Aprovació provisional de la modificació puntual de l’Ordenança Fiscal 17 Taxa per la prestació de serveis a les Piscines Municipals: s’equipararà a les persones separades jurídicament o divorciades a les famílies monoparentals per a que accedeixin a les bonificacions del 50% per als adults i del 15% per als menors al seu càrrec que contempla dita ordenança.
  • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei de taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural: es simplificarà el quadre de preus i s’establirà un preu per hora per tal de flexibilitzar l’ordenança en vies de possibles ampliacions horàries del servei en un futur proper.
  • Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei municipal de distribució d’aigua i clavegueram: corresponent a l’augment anual acordat.
  • Aprovació de la modificació puntual de l’Ordenança de protecció, control i tinença d’animals al terme municipal de Breda: rebaixa de la sanció de 200 euros per “no evitar la fugida d’animals” a 100 euros, per considerar-la excessiva des de la regidoria de serveis.

A la sessió també es tractaran dues modificacions de crèdit. La primera, 7/2020 mitjançant crèdit extraordinari, contempla dues noves inversions no previstes: instal·lació d’una estació meteorològica completament informatitzada i homologada per col·locar-la al terrat del Centre Cívic 1 d’Octubre per valor de 5.300€ i un equip de so al Poliesportiu Municipal per valor de 5.700€. Aquests imports sortiran de les partides previstes per la Festa Major i instal·lacions esportives. La segona, 8/2020, mitjançant transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica, contempla una inversió de 7.000€ a la façana del Museu Municipal Josep Aragay i un reforç de 5.000€ a la partida d’atencions benèfiques i assistencials, ja que la previsió inicial no és suficient arran de les conseqüències de la pandèmia. Aquestes quantitats es retiraran de les partides previstes per la Festa Major i la Fira de l’Olla, que es van haver de suspendre a causa de la Covid-19.

En l’apartat de mocions, se’n presenten 3: moció manifest dels ajuntaments del Parc Natural del Montseny, presentada pel grup municipal d’ERC; moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya, presentada conjuntament pels grups d’ERC, JXCAT i CUP i Moció en suport de la iniciativa legislativa popular de proposta de llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de paratges naturals d’interès nacional i de reserves naturals integrals, presentada pel grup de la CUP.