Consulta l’ordre del dia: ORDRE DEL DIA PLE 31 DE MAIG DE 2021

El proper dilluns 31 a les 20h tindrà lloc un nou Ple Municipal Ordinari a l’Espai Jove. Com a novetat aquesta sessió es celebrarà de forma presencial i oberta al públic, tot i que amb aforament limitat. Per altra banda també es podrà seguir en directe per les xarxes socials de l’Ajuntament, tal i com és habitual.

El Ple aprovarà de forma definitiva, en cas de votació favorable, l’establiment i el reglament regulador del servei de Policia Local. La Direcció General de Policia va presentar al·legacions a la versió aprovada inicialment el passat mes de gener, que han quedat resoltes amb aquest nou redactat.

En matèria econòmica s’aprovarà, si s’escau, l’aprovació d’una modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari. Concretament s’utilitzaran 27.000€ del Romanent de Tresoreria per fer front al pagament de l’acord d’apreuament dels terrenys destinats al Tanatori Municipal. En aquest sentit un altre punt de l’ordre del dia tractarà l’inici de l’expedient per determinar la indemnització als antics propietaris d’aquests terrenys.

La sessió també tractarà la modificació de dues ordenances fiscals. En primer lloc, l’OF número 7, de taxes per la utilització privativa i aprofitaments especials del domini públic local. Modificarà els imports per metre quadrat i dia d’ocupació de la via pública amb contenidors d’obra i “big bags” i fixarà una quota mínima. També s’introduirà el concepte de pagament a través d’autoliquidació per agilitzar el tràmit. La segona ordenança fiscal subjecta a canvis és la número 9, de taxes per llicències urbanístiques, que modificarà diversos aspectes de la mateixa.

En matèria urbanística entra a l’ordre del dia l’aprovació, si s’escau, de la bonificació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de la llicència d’obres del Departament d’Ensenyament per les obres a l’Institut. Amb la incorporació dels estudis de quart d’ESO a Breda a partir del curs vinent el Departament ampliarà les instal·lacions del centre. Al moment de sol·licitar la llicència d’obres van demanar també una bonificació del 95% d’aquest impost, reducció que es contempla a les OO.FF del municipi tal i com recull la llei. Per altra banda també es tractarà l’aprovació inicial de la modificació puntual de Normes Subsidiàries de planejament de Breda que té per objecte eliminar un vial que contemplen aquestes normes entre el carrer Gaserans i el carrer Sant Antoni.

Altres punts de l’ordre del dia són:

  • Aprovar inicialment una modificació del Reglament regulador del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic: aquesta modificació permetrà que els grups polítics puguin enviar a aquest ens un representant que no sigui un càrrec electe.
  • Aprovar l’inici de l’expedient del procés de licitació del contracte de la gestió del servei del taller d’activitats recreatives d’estimulació cognitiva i animació sociocultural a Breda: cal una nova licitació ja que és a punt d’acabar la concessió actual.
  • Proposar nomenament jutge/essa de pau substitut/a de Breda.
  • Aprovar la proposta de dies de Festa Local per l’any 2022: les dates proposades són els dies 8 i 9 de setembre.
  • Aprovar l’adhesió al Pacte contra la segregació escolar de Catalunya: es tracta d’una declaració d’intencions i voluntats a nivell de país de treballar al costat de les institucions per tal de lluitar en contra de la segregació escolar.

A l’apartat de mocions se’n presenten 4: per declarar Breda com a “Municipi  de llibertat LGTBIQ”, presentada pel grup municipal d’ERC; a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans i en suport d’una llei trans estatal, també presentada per ERC; de rebuig al macroprojectes de centrals eòliques i fotovoltaiques previstos a diversos municipis de Catalunya, presentada per la CUP i de solidaritat amb Palestina i de condemna als atacs a Sheikh Jarrah, Al-Aqsa i Gaza, també presentada pel grup municipal de la CUP.