Consulta l’ordre del dia: ORDRE DEL DIA PLE 4 D’OCTUBRE DE 2021

El proper dilluns 4 d’octubre a les 20h tindrà lloc un nou Ple Municipal Ordinari a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. Com és habitual es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Breda.

Un dels punts més destacats de la sessió és l’aprovació inicial, en cas de votació favorable, del cens de registre d’habitatges buits a Breda. Consisteix en una relació de 60 habitatges indiciàriament buits. El criteri utilitzat fixa una desocupació permanent i sense causa justificada d’un mínim de dos anys per a considerar un habitatge com a buit. Després d’una última comprovació en la qual es contactarà amb els propietaris, si l’Ajuntament corrobora que hi ha habitatges buits posarà en funcionament mecanismes com un recàrrec del 50% al rebut de l’IBI per a afavorir la seva inclusió al mercat de lloguer.

En matèria econòmica durant la sessió es tractaran dues modificacions de crèdit. La primera, 13/2021, mitjançant transferència de crèdit entre
partides de diferent vinculació jurídica. Es tracta de diversos ajustaments entre partides pressupostàries, de manera que en cas d’aprovació quantitats que primerament estaven destinades a una despesa concreta finalment es destinaran a d’altres també contemplades inicialment al Pressupost Municipal i que necessitaran una dotació superior a la inicialment prevista. La segona, 14/2021, mitjançant crèdit extraordinari, destinarà fons de diverses partides del Pressupost Municipal que no es duran a terme durant aquest 2021 a despeses inicialment no previstes. Concretament es destinaran 15.000€ de la partida reservada a la Festa Major a la compra de material per festes necessari pel correcte desenvolupament de les festivitats que es celebren al llarg de l’any. Dins aquest mateix punt també es contempla el canvi de 9.000€ inicialment destinats a la partida de Joventut i Participació Ciutadana per a la inversió en un parc de cal·listènia, reivindicació que neix del mateix teixit juvenil i que respon a polítiques efectives de joventut. Per altra banda es tractarà l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de
Béns Immobles (IBI). Es contempla una lleu pujada del gravamen que representarà un augment mitjà d’un 3,37% en el rebut. Pel que fa a l’IBI rústec la taxa es mantindrà sense modificacions. També s’augmentarà la bonificació per a tots aquells habitatges de facin o tinguin instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, que passarà del 20% al 25%.

També en aspectes econòmics a l’ordre del dia de la sessió apareixen l’aprovació del Compte General de 2020, que es va tancar amb un superàvit de 285.000€ i es donarà compte de les línies fonamentals del Pressupost Municipal 2021-2022, que conté les línies mestres per a dissenyar els comptes del consistori per al proper any.

Pel que fa a serveis i equipaments municipals hi haurà tres punts a la sessió. El primer fa referència a l’aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de tarifes del servei d’aigua i clavegueram per al 2022 tal i com s’estipula al contracte de concessió en vigor. El segon fa referència a les pistes de pàdel municipals, ja que, en cas d’aprovació, es recolliran mitjançant una ordenança els preus que han de regir el lloguer de les pistes per part de l’empresa explotadora del servei i que es recullen al contracte en vigor. El tercer modificarà, en cas d’aprovació, l’ordenança fiscal que regula la taxa per la prestació de serveis a les Piscines Municipals.

Altres punts que es sotmetran a l’aprovació del Ple són l’aprovació del Conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes; l’aprovació de la cessió de domini de material de robòtica a l’Institut Escola Montseny; la ratificació dels decrets d’aprovació de funcions de Cap de la Policia Local i de l’acta de cessió i acceptació de la titularitat de la infraestructura de la Via Ciclista que uneix Breda i l’estació de RENFE de Riells i Viabrea – Breda o l’aprovació del resultat de l’escrutini de la votació del procés de Pressupostos Participatius 2021, el qual va proclamar guanyadora la proposta de millores al Camp Municipal d’Esports feta per la UE Breda i valorada en 20.000€.