El passat 27 de març va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament un nou Ple Municipal Ordinari. En les votacions de cada punt es van emetre 10 vots, enlloc dels 11 habituals, ja que el regidor del PSC va excusar la seva absència. El Ple va començar, com és habitual, aprovant l’acta de la sessió anterior i donant compte dels acords de la Junta de Govern Local, els decrets i les resolucions d’Alcaldia i altres tràmits administratius adoptats des de l’última sessió. En aquest sentit destaca la resolució d’alcaldia de liquidació del Pressupost General 2022. Els comptes de l’any passat es tancaran amb un superàvit de 225.000€. El romanent de tresoreria es manté al voltant de 1,2 milions d’euros, una xifra similar a la del 2021.

També es va donar compte de la sentència núm. 4340/2022 de la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC que resol el recurs d’apel·lació núm. 2814/2021. Aquesta sentència fa referència a dos habitatges fora del nucli urbà construïts sense llicència habilitant, fet pel qual l’Ajuntament va interposar un contenciós administratiu el qual ha estat resolt a favor del consistori. Actualment l’Ajuntament es troba en negociacions amb la propietat i les persones que tenen contractes d’arrendament a aquestes edificacions per trobar una solució acordada per totes les parts per procedir a l’execució de la sentència.

Durant la sessió es va tractar una modificació de crèdit pressupostari, 5/2023, de suplement de crèdit. S’incorporaran 22.500€ del romanent de tresoreria pel finançament de tres actuacions. 7.000€ es destinaran a la compra de 6 torns de ceràmica per la futura escola de ceràmica de Breda, 10.000€ per a la reparació de l’ascensor de l’Espai Jove i finalment 5.500€ per a l’instal·lació de comptadors a la xarxa d’aigua del municipi. Aquesta actuació compta amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua que la finança parcialment. El punt es va aprovar amb els 8 vots a favor del grup d’ERC i l’abstenció dels grups de JXCAT i la CUP.

Referent al servei d’aigua es van tractar dos punts més a la sessió:

  • Aprovació inicial de l’auditoria del servei d’aigua i clavegueram de Breda i del document d’assessorament i conclusions: Es tracta d’una auditoria realitzada al llarg dels anys 2019 i 2020 i un document d’assessorament estratègic elaborat pel Departament d’Empresa de la Universitat de Girona. En aquest document es concreten les conclusions de l’auditoria, es prioritzen les inversions necessàries fins al final de la concessió actual d’aquí a 13 anys i s’inclou un pla estratègic d’inversions de nova creació. Aquest pla es finançarà a través del cànon de l’aigua que rep anualment l’Ajuntament i d’un escreix pressupostari detectat durant l’auditoria. Al final de la concessió aquest escreix serà de 150.000€, que es revertiran a les arques municipals. Punt aprovat amb el vot a favor d’ERC i JXCAT i el vot contrari del grup de la CUP.
  • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Fiscal 1, reguladora de les tarifes del servei municipal de subministrament d’aigua i clavegueram, per incorporar mitjançant annex, un quadre de preus unitaris per a l’any 2023: En aquest cas es produirà una actualització anual ja prevista a la concessió. S’incorpora un annex de preus públics del material, hores de servei i drets de connexió de la companyia concessionària. Punt aprovat amb els 8 vots d’ERC i les 2 abstencions de JXCAT i CUP.

Un altre punt important de l’ordre del dia és la sol·licitud d’adhesió al Consorci de Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat. Un cop acceptada, Breda quedarà integrada en la zona 8, juntament amb Arbúcies i Sant Hilari Sacalm. Aquest fet permetrà a les persones que es desplacin des de Breda gaudir de la bonificació dels bitllets de tren cap a Girona, bus urbà i bus interurbà per tota l’àrea metropolitana de Girona i la seva conurbació. La sol·licitud d’entrada a l’ens es va aprovar per unanimitat.

Per altra banda, a la sessió també es va tractar l’aprovació de la bonificació sobre l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) de la llicència urbanística de la masia de Cal Rajoler. Es concedirà una bonificació del 95% en base a l’article 6 de l’ordenança fiscal corresponent, que coincideix aquesta bonificació a construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. Es considera que el projecte de Can Tekoha, un centre d’arts escèniques i natura que es dura a terme en aquest espai, reuneix aquestes condicions i per tant pot ser beneficiari d’aquesta bonificació. El punt es va aprovar amb el vot favorable del grup d’ERC i l’abstenció de JXCAT i la CUP.

En aquesta sessió no hi va haver assumptes urgents ni es va presentar cap moció.