Ahir dilluns 27 de novembre es va celebrar l’últim Ple Municipal Ordinari del 2017 a Breda, en el qual es va aprovar el Pressupost Municipal de l’exercici 2018. Els comptes municipals ascendiran a 3.636.000€, un 7,4% més que el 2017, quan va ser de 3.384.450€. L’augment del pressupost és degut a la previsió de demanar préstec bancari per un valor de 250.000€. Dins d’aquesta xifra es contemplen 495.830€ a inversions, amb actuacions diverses com la nova plaça del Claustre; inversions en equipaments esportius o en equipaments educatius, entre d’altres. El punt es va aprovar amb el vot a favor del grup municipal d’Esquerra Republicana, l’abstenció del grup municipal del PDeCAT i els vots en contra dels grups municipals de Tots per Breda i la CUP.

Per altra banda el Ple va aprovar l’adjudicació de les obres del desglossat de la fase 2 del projecte d’urbanització de l’UA16, corresponent al Sector Industrial Sud. L’empresa Tecyr S.A. serà l’encarregada de dur a terme les obres per un valor de 774.606,16€ més IVA. L’actuació consistirà en la urbanització dels vials de la zona, així com l’arribada dels diferents subministraments. L’inici de les obres està previst per a inicis del 2018 amb un termini d’execució de 6 mesos. El punt es va aprovar amb el vot favorable del grup municipal d’Esquerra Republicana i l’abstenció de la resta de grups.

Durant la sessió d’ahir també es va aprovar l’adjudicació del contracte de subministrament per a la contractació agregada del subministrament d’energia renovable a partir de biomassa per a la millora de l’eficiència energètica i reducció d’emissions a edificis municipals. Concretament, es tracta de la instal·lació d’una caldera de biomassa a l’escola bressol El Petit Montseny, així com el seu manteniment. L’empresa Visió Solar S.L. executarà les obres i s’encarregarà del manteniment de la instal·lació durant un període de 6 anys per un valor de 214.760€,86 IVA inclòs. La Diputació de Girona finançarà part de l’actuació gràcies a una subvenció de 100.000€. La resta ho assumirà l’ajuntament durant un període de 6 anys a raó de 18.747,60€, IVA inclòs cada any. La quantitat inclou tant la instal·lació de la caldera com el manteniment i subministrament de la mateixa. El punt es va aprovar amb els vots a favors dels grups municipals d’Esquerra Republicana i PDeCAT i les abstencions de Tots per Breda i la CUP.

Un dels altres aspectes a tractar és l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals 19, 20 i 21, referents a un canvi de tarifes a les taxes del sanejament municipal i el servei d’aigua, plantejades en el contracte de la concessió d’aquests serveis. L’altra modificació fa referència a la regularització de la taxa d’escombraries, que incorpora l’augment d’una de les seves bonificacions, així com una de nova. La primera suposarà un augment del 10% al 12% de descompte a la taxa per a tots aquells qui practiquin l’autogestió dels seus residus orgànics a través del compostatge. La bonificació es farà efectiva amb caràcter pregat, pel que tots els qui vulguin disposar de la mateixa hauran de sol·licitar-la abans del 31 de gener de cada any. Per altra banda, els habitants dels veïnats disseminats no disposaran del servei de residus porta a porta. En canvi hauran de deixar les escombraries a diversos punts habilitats. Per aquesta circumstància pagaran un 50% de la taxa, sempre amb caràcter pregat i presentant la sol·licitud per a la bonificació abans del 31 de gener. El punt es va aprovar amb el vot favorable del grup municipal d’Esquerra Republicana i l’abstenció de la resta de grups.

Altres aspectes econòmics a tractar són una aprovació inicial de suplement de crèdit segons la qual es modificaran partides no exhaurides per a disposar de 21.000€ en millores en instal·lacions esportives, on s’inclou una pista poliesportiva a la plaça Lluís Companys. Un altre dels punts tractarà una aprovació inicial de modificació de crèdit de suplement de crèdit per a incrementar la quantitat d’amortització de préstec present als comptes municipals. En aquest aspecte, s’afegeixen 76.000€ procedents del romanent de tresoreria als 9.000 ja presents a la partida d’amortització de crèdit. En total durant el 2018 Breda amortitzarà 85.000€ de crèdit, quantitat similar a la d’aquest exercici. Tots dos punts es van aprovar amb el vot favorable del grup municipal d’Esquerra Republicana i l’abstenció de la resta de grups.

La sessió plenària també va aprovar la compareixença de l’Ajuntament de Breda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com a part demandada al recurs ordinari contenciós administratiu interposat pel Departament d’Interior contra el conveni de les Guàrdies Municipals de Breda i Riells i Viabrea segons el qual els dos cossos poden actuar de forma conjunta i coordinada sempre i quan l’actuació sigui urgent, inexcusable i de força major i el servei ho permeti. El punt es va aprovar amb el vot a favor d’Esquerra Republicana i l’abstenció de la resta de grups municipals.

Altres punts de l’ordre del dia són l’aprovació definitiva de l’expedient de permuta de les finques del carrer Convent amb la finca del carrer Raval Salvà 16, aprovat amb vot a favor d’Esquerra Republicana, PDeCAT i Tots per Breda i abstenció de la CUP; l’aprovació del conveni per a la delegació de competències per a la redacció, aprovació i licitació dels projectes de senyalització i execució de la ‘Ruta de la Tordera i Riera d’Arbúcies’, aprovat amb vot a favor d’Esquerra Republicana, PDeCAT i Tots per Breda i abstenció de la CUP i l’aprovació del Document de Seguretat que implementa les mesures de seguretat per la normativa de la llei de protecció de dades de caràcter personal, aprovat amb vots a favor d’Esquerra Republicana i PDeCAT i abstenció de Tots per Breda i la CUP.

Pel que fa a l’apartat de mocions es van presentar dues que van ser aprovades per unanimitat. La primera, presentada pel grup del PDeCAT demana la llibertat dels presos polítics. La segona, presentada pel grup d’Esquerra Republicana, demana l’arribada de la línia de 4art d’ESO a Breda, únic curs de secundària que no es pot estudiar actualment a la localitat.