El proper 10 de maig comença el termini de preinscripció d’alumnes a l’escola bressol municipal El Petit Montseny per al curs 2021-2022, que es mantindrà obert fins el dia 21 del mateix mes. La preinscripció està oberta per a infants amb edats compreses entre les 16 setmanes i els 3 anys (nascuts els anys 2019, 2020 i 2021). Els pares amb infants hauran d’entregar la sol·licitud i tota la documentació necessària. Al llarg del curs els nadons que compleixin 16 setmanes podran ser admesos si queden places vacants. Existeixen dos canals per a formalitzar el tràmit: de forma presencial a la mateixa escola bressol de 15h a 16.30h o a través del correu electrònic petitmontseny@breda.cat. Podeu consultar tota la informació relativa al final d’aquesta pàgina.

Per a formalitzar el tràmit, a més del full de sol·licitud és necessari la següent documentació:

DNI del pare i la mare o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Pel que fa a documents necessaris per a acreditar criteris de prioritat, són els següents:

Certificat o volant de convivència de l’alumne per justificar la proximitat del domicili habitual a l’escola.

Contracte laboral o un certificat emès per l’empresa per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l’escola. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s’haurà de presentar el model de l’Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l’activitat.

Certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per justificar la renda garantida de ciutadania.

Certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat igual o superior al 33% (en cas que no es pugui validar mitjançant consultes interadministratives).

Carnet de família nombrosa o el de família monoparental per acreditar que l’alumne forma part d’una família nombrosa o monoparental (en cas que no es pugui validar mitjançant consultes interadministratives).

Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s’acreditin documentalment.

El calendari de matriculació completarà diverses fases fins a la publicació de les llistes d’admissió definitives, el proper 15 de juny, i el període de matriculació, del 16 al 22 de juny.

Podeu la informació amb tots els detalls sobre el procés de preinscripció a l’escola bressol municipal a:

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIONS ESCOLA BRESSOL CURS 2021-2022

PÀGINA WEB ESCOLA BRESSOL EL PETIT MONTSENY