El proper 9 de maig comença el termini de preinscripció d’alumnes a l’escola bressol municipal El Petit Montseny per al curs 2022-2023, que es mantindrà obert fins el dia 20 del mateix mes. La preinscripció està oberta per a infants amb edats compreses entre les 16 setmanes i els 3 anys (nascuts els anys 2020, 2021 i 2022). Els pares amb infants hauran d’entregar la sol·licitud i tota la documentació necessària. Al llarg del curs els nadons que compleixin 16 setmanes podran ser admesos si queden places vacants. Existeixen dos canals per a formalitzar el tràmit: de forma presencial a la mateixa escola bressol de 13h a 14h i de 15h a 16.30h o a través del correu electrònic petitmontseny@breda.cat. Podeu consultar tota la informació relativa i descarregar la sol·licitud de preinscripció al final d’aquesta pàgina. Per més informació podeu trucar als números de telèfon 972 871 374 o 628 712 825.

La novetat principal del proper curs és que la quota mensual dels alumnes de P2 serà gratuïta en tant que estarà subvencionada per la Generalitat de Catalunya, i per tant no tindrà cost per les famílies. La gratuïtat s’aplicarà només a la quota mensual, i no a altres conceptes i/o serveis del centre.

Per formalitzar el tràmit, a més del full de sol·licitud és necessari la següent documentació:

DNI del pare, de la mare, dels tutors si s’escau o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Pel que fa a documents necessaris per a acreditar criteris de prioritat, són els següents:

Certificat o volant de convivència de l’alumne per justificar la proximitat del domicili habitual a l’escola.

Contracte laboral o un certificat emès per l’empresa per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l’escola. En el cas de ser treballadora o treballador autònom, s’haurà de presentar el model de l’Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l’activitat.

Certificació o la resolució emesa pel Departament de Drets Socials per justificar la renda garantida de ciutadania.

Altres documents per a criteris complementaris són:

Certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Drets Socials per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat. També es pot adjuntar el document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa, o bé, quan sigui oportú, el corresponent certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Carnet de família nombrosa o el de família monoparental per acreditar que l’alumne forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Llibre de família en cas d’haver nascut en un part múltiple.

Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials en cas d’estar en situació d’acolliment.

Sentència judicial de qualsevol ordre jurisdiccional, l’ordre de protecció vigent, o l’informe dels serveis socials o el certificat que acredita la condició de víctima de terrorisme que emet la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministeri de l’Interior per acreditar la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s’acreditin documentalment.

El calendari de matriculació completarà diverses fases fins a la publicació de les llistes d’admissió definitives, el proper 15 de juny, i el període de matriculació, del 16 al 22 de juny.

Podeu la informació amb tots els detalls sobre el procés de preinscripció a l’escola bressol municipal a:

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIONS ESCOLA BRESSOL CURS 2022-2023

PÀGINA WEB ESCOLA BRESSOL EL PETIT MONTSENY

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ ESCOLA BRESSOL CURS 2022-2023