Fins el proper 29 de juny roman obert el termini de presentació de sol·licituds per a rebre una prestació d’ajuda al pagament del lloguer. Es tracta d’ajuts per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial. L’import de la subvenció serà del 40% de l’import del lloguer anual de l’habitatge amb un màxim de 2.400€ anuals, el que correspon a 200€ mensuals. A aquesta convocatòria no es podran presentar tots aquells beneficiaris de prestacions econòmiques d’especial urgència per als mateixos mesos; els perceptors de la Renda Bàsica d’Emancipació per les mateixes mensualitats de l’any i beneficiaris d’altres ajuts o prestacions provinents d’altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat.

Podeu presentar les vostres sol·licituds a l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, al carrer Bruc, 26 de Sant Celoni, de dilluns a divendres de 10 a 13h i els dimarts i dijous de 17 a 19. També les podeu presentar a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal de la Selva, al Passeig de Sant Salvador, 25-27 de Santa Coloma de Farners, de dimarts a divendres de 9 a 14h.  Amb la sol·licitud cal presentar la documentació següent, en cas de disposar-la.

 • DNI/NIF/NIE, o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
 • Llibre de família, si s’escau.
 • El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant, que ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l’any 2018 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. En els rebuts ha de constar el nom de l’arrendatari, el de l’arrendador, el concepte i l’import.
 • Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.
 • Documentació acreditativa del procés de desnonament o d’execució hipotecària de l’habitatge o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge on s’ha viscut anteriorment, com en casos de dació en pagament.
 • Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d’acord amb l’article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
 • Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d’amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l’Interior corresponent o la sentència judicial ferma.
 • Títol de família nombrosa vigent.
 • Títol de família monoparental vigent.
 • Document acreditatiu de ser persona jove extutelada.
 • Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l’Acord de Govern de 28 de gener de 2014.

Consulta al següent enllaç tota la informació sobre aquesta prestació: AJUDES LLOGUER 2018