Després de la finalització del termini de presentació de sol·licituds d’admissió a la convocatòria d’una plaça d’operari de serveis com a personal laboral fix, l’Ajuntament de Breda publica la relació d’aspirants que han presentat la seva sol·licitud de forma correcta en temps i forma. Els aspirants exclosos tenen un termini de 10 dies hàbils a partir d’aquesta publicació per a formular reclamacions o presentar esmenes als defectes que han provocat la seva exclusió del procés de selecció.

Aquest procés acabarà amb l’adjudicació d’una plaça d’operari de serveis com a personal laboral fix, corresponent al grup E, nivell 11.

Podeu consultar la relació d’aspirants admesos i exclosos al següent document:

RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PLAÇA D’OPERARI DE SERVEIS