El passat dilluns 8 de novembre va tenir lloc una sessió plenària extraordinària que va tenir com a únic punt de l’ordre del dia la derogació de l’Ordenança Fiscal número 13 i l’aprovació inicial d’una de nova, reguladora de la taxa de recollida i tractament dels residus municipals de Breda. Aquest canvi d’ordenança ve donat arran de la posada en servei de la recollida porta a porta, que va fer que la regulació quedés obsoleta.

La nova regulació introdueix dos tipus de quotes, una fixa i una variable que respon al concepte de pagament per generació, que servirà per bonificar aquelles persones que facin una gestió responsable dels seus residus. El pagament per generació augmentarà el gravamen de l’ús de la fracció resta, mentre que bonificarà l’ús de la fracció orgànica amb l’objectiu d’incentivar encara més el reciclatge i la separació de residus. Per tenir control de l’ús d’aquestes dues fraccions, s’incorporarà un nou cubell per a la fracció resta, que tindrà el mateix funcionament que el d’orgànica. Tot i que l’Ordenança Fiscal s’aplicarà durant tot el 2022, la quota variable s’aplicarà a partir del mes de juliol i computarà durant els darrers 5 mesos de l’any.

Pel que fa a les quotes, i agafant com a referència els usuaris domèstics residents al nucli urbà, s’aplicarà una quota fixa de 124,56€ anuals. Dins la part variable s’han de diferenciar dos tipus de residus:

  • Fracció resta: Els residus de fracció resta s’hauran de dipositar en un nou cubell rígid i tancat de 20 litres. Cada vegada que es tregui aquest cubell s’hauran de sumar a la taxa 2,5€. A l’ordenança s’estipula un mínim de 8 usos anuals del cubell de fracció resta, el que significaria una quota variable de 20€. Aquest fet ve en relació a la generació de resta, ja que si es fa una separació de residus correcta i eficient la generació és molt baixa i per tant, el nombre de vegades que s’haurà d’utilitzar l’any no ha de ser molt elevat. Per altra banda, els usos de l’àrea d’emergència de la Deixalleria Municipal també augmentaran la quota 2,5€ per cada ús.
  • Fracció orgànica: En el cas de la fracció orgànica es bonificarà el seu ús. Es contempla un mínim de 36 usos anuals, ja que la generació de residus orgànics és molt més alta. Un cop arribats a aquests 36 usos, cada ús extra suposarà una bonificació de 0,25€ a la taxa, amb un màxim de 20€ anuals. Això suposa que a partir del quart ús mensual del cubell de l’orgànica començarà l’aplicació de la bonificació.

Amb aquesta nova regulació s’estima que la mitjana de la taxa per a habitatges unifamiliars serà de 145,74€, per els 141,95€ actuals. En comparació a la mitjana de tots els municipis de la comarca de La Selva és sensiblement inferior, ja que aquesta és de 157 anuals. Això no significa que aquesta quota sigui definitiva, ja que dependrà de la generació i correcta separació de residus.

Agafarem com a exemple una família que fa 1 lliurament de resta i 4 d’orgànica al mes. Això suposa 12 lliuraments de resta i 48 lliuraments d’orgànica anuals. Aquesta família, a la quota fixa de 124,56€ n’haurà de sumar-ne 30€ de la fracció resta però podrà bonificar 3€ d’orgànica gràcies a aquests 12 lliuraments extres. En total la seva quota anual seria de 151,56€, superior a l’estimació. Per altra banda, si aquesta família es manté en un lliurament de resta mensual i 8 d’orgànica -2 vegades a la setmana-, seran 60 els lliuraments d’orgànica que podrà bonificar, per un total de 15€. En aquest cas la seva taxa seria de 139,56€ anuals, inferior a l’estimació i també a la taxa actual.

Per altra banda es mantenen altres tipus de bonificacions ja contemplades com les visites a la deixalleria, el compostatge casolà o per raons econòmiques, que podrien reduir encara més el preu de la taxa.

L’aplicació d’una quota variable enfocada a les fraccions de resta i orgànica no eximeix d’una correcta gestió de la resta de franges, ja que una gestió incorrecta pot fer augmentar la fracció resta o que el lliurament d’orgànica sigui incorrecte i per tant no recollit.

El punt es va aprovar amb els 8 vots a favor dels membres del grup d’Esquerra Republicana i el vot contrari de la resta de grups, que van fer constar el seu desacord en diversos punts d’aquesta nova ordenança. Per a més informació podeu consultar la sessió completa a la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Breda.