El passat dilluns 1 de juny va tenir lloc una nova sessió plenària ordinària. Degut a la pandèmia provocada per la Covid-19, la sessió es va celebrar a porta tancada i de forma telemàtica. La sessió completa es pot consultar a la pàgina de Youtube Ajuntament de Breda.

Un dels punts destacats va ser donar compte de l’estat de la situació respecte la pandèmia provocada per la Covid-19. Es va informar sobre el nombre de casos i altres dades d’afectació al municipi, així com les mesures preses per l’Ajuntament per a pal·liar les conseqüències en diferents àmbits que ja ha provocat i provocarà aquesta malaltia. Es poden consultar a un apartat dedicat al web municipal www.breda.cat.

El ple va aprovar tres modificacions de crèdit. La primera, 2/2020, consisteix en una transferència de crèdit de 15.000€ inicialment pressupostats a amortització de préstecs que finalment es destinaran a la partida de Serveis Socials, en previsió a una major despesa arran de les conseqüències de la Covid-19. Aquest mateix punt també transferirà 10.600€ destinats a un acord amb l’ATM de Girona per a entrar dins del sistema tarifari integrat del transport públic metropolità de Girona que es destinaran a la transformació d’un sistema de clorificació de les Piscines Municipals mitjançant aigua salada. Aprovat amb els 8 vots favorables del grup d’ERC i 3 en contra, corresponent a la resta de grups. La segona, 3/2020, crearà una nova partida destinada al pagament de la furgoneta elèctrica adquirida fa uns mesos amb quantitats inicialment destinades a l’àrea de Serveis i Manteniment. El punt inclou la creació d’una partida de 1.805€ per a aportacions al projecte “Ruta de la Tourdera”, que inicialment estaven destinats a la celebració de la Fira del Monestir, finalment suspesa. La tercera, 4/2020, consisteix en l’ús de 27.000€ del romanent de tresoreria. D’aquests, 18.000€ es destinaran al pagament de costes judicials i els altres 9.000€ a la indemnització corresponent a la resolució anticipada de contractes. Tots dos punts es van aprovar amb el vot a favor d’ERC i les abstencions de JXCAT, PSC i CUP.

En un altre ordre de coses, la sessió va aprovar provisionalment de la modificació puntual de l’Ordenança Fiscal núm. 17, que regula la taxa per la prestació de serveis a les Piscines Municipals. Es proposen diverses modificacions vigents només per aquesta temporada, arran dels canvis a la duració de dies d’obertura provocats per la Covid-19. El punt va comptar amb els vots a favor d’ERC i PSC i les abstencions de JXCAT i CUP. La sessió també va aprovar l’assignació de funcions de sots cap de la Guàrdia Municipal, un càrrec de nova creació, i el corresponent increment de les retribucions complementaries assignades al lloc de treball. La creació d’aquesta figura respon a millorar la organització jeràrquica del cos en tant que aquesta figura regula la persona qui ha de prendre les funcions corresponents del Cap de la Guàrdia Municipal en cas de vacances, baixa laboral o altres aspectes que impedeixin el desenvolupament de les seves funcions. Els 8 vots favorables d’ERC van suposar l’aprovació del punt. Els grups dels PSC i la CUP van votar en contra mentre que el grup de JXCAT es va abstenir.

Un altre dels punts aprovats, amb vot favorable d’ERC, JXCAT i CUP i l’abstenció del PSC, va ser el Pla Local de Joventut 2020-2023. Aquest pla substitueix l’anterior, vigent en el període 2016-2019. Les directrius que marca aquest nou Pla continuen la mateixa línia seguida a l’anterior Pla degut a un resultat satisfactori del seu desenvolupament. Per altra banda es va tractar la resolució de l’expedient d’investigació de la titularitat dels drets sobre el camí que porta a la font anomenada de Can Ratica, del que no s’ha pogut provar que sigui de titularitat pública. El punt es va aprovar per unanimitat.

En l’apartat de mocions se’n van presentar dues, ambdues pel grup municipal d’Esquerra Republicana:per una recuperació socioeconòmica des de la proximitat, aprovat per unanimitat; i per exigir al govern espanyol el pagament immediat de les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació, aprovada amb el vot a favor de tots els grups excepte el PSC, que va votar en contra.

Pel que fa als assumptes urgents se’n van tractar dos a la sessió. El primer és l’adjudicació d’un préstec de 300.000€ per a futures inversions. El préstec es va adjudicar a l’entitat BBVA, amb un interès fixe al 0,68% en 10 anys. El punt es va aprovar amb el vot favorable d’ERC, el vot contrari de PSC i CUP i l’abstenció de JXCAT. El segon punt va aprovar la modificació dels termes del contracte d’adjudicació de gestió, explotació i manteniment de les pistes de pàdel. Degut a que l’empresa adjudicatària s’ha compromès a dur a terme diverses inversions, que inclouen la renovació de les pistes actuals i la construcció de dues noves, entre d’altres, s’amplia el termini de concessió dels 5 anys inicials a un total de 16 anys. Aquesta ampliació respon als barems establerts al plec de clàusules administratives del contracte de les pistes de pàdel. El punt es va aprovar amb els 8 vots favorables d’ERC, el vot contrari del grup de la CUP, i les abstencions de JXCAT i PSC.