Aquest dilluns Breda va celebrar un nou Ple Municipal Ordinari. La qüestió més rellevant de la sessió va ser la referent al futur Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. El Ple va aprovar el programa de participació ciutadana per la redacció del futur POUM. Aquest programa contempla una sèrie d’accions per a involucrar als vilatans i vilatanes durant tot el procés de redacció del POUM, que s’allargarà fins el 2022. Els primers passos per a implicar la ciutadania inclouen la celebració de tres tallers participatius entre els mesos d’octubre i novembre, on la ciutadania podrà donar la seva opinió en diferents aspectes del futur model urbanístic del municipi, com mobilitat, infraestructures, habitatge, equipaments o espais públics.

La tasca de gestió anirà a càrrec d’un grup motor de nova creació que actuarà com a primer impulsor de propostes i primer filtre d’anàlisi i opinió. També es crearà el Consell Assessor Urbanístic Municipal per la redacció del POUM, un òrgan de caràcter consultiu amb l’objectiu de fomentar la participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament. Més extens que el grup motor, estarà format per membres de l’equip de govern, un representant de cada grup polític amb presència a l’Ajuntament, membres de l’equip redactor, tècnics municipals, un mínim de 3 representants d’entitats municipals significatives i un mínim de 2 membres destacats de la ciutadania. El punt es va aprovar amb el vot favorable del grup d’Esquerra Republicana i les abstencions de la resta de grups. El punt següent, que tractava l’aprovació inicial del reglament regulador del Cosell Assessor Urbanístic Municipal es va aprovar amb el mateix resultat.

A la sessió també es va donar compte de la sentència número 349 de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, que resol el recurs d’apel·lació número 21/2016 que versa sobre la reclamació patrimonial de Construccions Pau Ortega SL. L’Ajuntament de Breda va otorgar una llicència d’obres a la constructora l’any 2007. L’any 2008 es va suspendre la llicència de la primera fase de la promoció per greuges en l’habitabilitat d’habitatges. La suspensió es va aixecar l’any 2011 després que la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya aprovés en segona instància una modificació de les normes subsidiàries que van resoldre aquests greuges. L’any 2012 l’empresa constructora va interposar una reclamació patrimonial a l’Ajuntament de Breda per valor de 120.000€ en considerar-se perjudicada ja que en aquest temps va rescindir 4 contractes de compravenda. El consistori va denegar-la i el cas va derivar en un contenciós administratiu. El jutge de primerà instància va condemnar l’Ajuntament a pagar 220.000€, sentència que l’Ajuntament va apel·lar. En les darreres setmanes el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha emès sentència sobre aquest recurs d’apel·lació, condemnant l’Ajuntament de Breda a pagar 120.000€ més interessos en un termini de 2 mesos a partir que la sentència sigui ferma. L’Ajuntament pot presentar un recurs de cassació al Tribunal Suprem fins el 21 de juny, fet que actualment està estudiant amb els seus serveis jurídics. En les properes setmanes tindrà lloc un acte informatiu a la ciutadania sobre el cas.

Una altra de les qüestions tractades al Ple va ser l’aprovació de l’adjudicació del contracte de préstec a llarg termini pel finançament de part de les inversions d’aquest 2018. El préstec és per valor de 250.000€ a retornar en 10 anys a tipus variable Euribor +0,39%, concertat amb l’entitat BBVA. El punt es va aprovar amb el vot a favor del grup d’Esquerra Republicana, l’abstenció del PDECAT i Tots per Breda i el vot en contra de la CUP.

A la sessió també es va aprovar la desafectació i alienació de les 10 participacions socials que l’Ajuntament té de la societat mercantil SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya SL. L’empresa SUMAR va ser l’encarregada de la gestió del Centre de Serveis per a la gent gran fins l’any 2015. La desvinculació amb l’empresa motiva la venda de les participacions propietat de l’Ajuntament per un valor de 320€, quan el preu de compra va ser de 43,80€. El punt es va aprovar amb el vot a favor dels grups d’Esquerra Republicana i la CUP i l’abstenció dels grups del PDECAT i Tots per Breda.

El Ple també va aprovar altres punts com la delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de l’exercici de les competències sancionadores del règim establert a la llei 10/1999 sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos; o donar conformitat a la modificació del projecte d’obres de la instal·lació d’una caldera de biomassa i una xarxa de calor a l’Escola Montseny i l’escola bressol El Petit Montseny, que redueix considerablement l’espai necessari mantenint la seva eficiència energètica. Tots dos punts es van aprovar amb vot favorable dels grups d’Esquerra Republicana i el PDECAT i les abstencions dels grups de Tots per Breda i la CUP.

Es van presentar dues mocions, totes dues aprovades per unanimitat. El grup municipal d’Esquerra Republicana en va presentar una en defensa del model sanitari català i de la universalització de l’atenció sanitària, mentre que el grup de la CUP va presentar una en suport del professorat de l’Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca i en defensa del model educatiu català.