El passat 25 de juliol va tenir lloc un nou Ple Municipal Ordinari. A continuació podeu consultar un resum i els resultats de les votacions de cada punt de l’ordre del dia.

El Ple va començar, com és habitual, aprovant l’acta de la sessió anterior i donant compte dels acords de la Junta de Govern Local, els decrets i les resolucions d’Alcaldia i altres tràmits administratius adoptats des de l’última sessió.

En matèria econòmica es van tractar 2 modificacions de crèdit:

  • 11/2022, de transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica: es destinaran 12.500€ a la partida prevista per a inversions a la plaça del Claustre, que s’extrauran de partides pressupostàries ja assumides en exercicis anteriors i que per tant no seran assumibles aquest 2022. Aquest punt també inclou l’augment de 7.000€ que es destinaran a la construcció d’un planxer al magatzem municipal, una quantitat que s’extraurà de la partida destinada a la pavimentació al voltant del Centre Cívic 1 d’Octubre. Finalment també es realitzaran transferències de crèdit destinades a despeses de personal i a inversions esportives, en aquest darrer cas per dur a terme les propostes guanyadores dels Pressupostos Participatius 2022 que afecten la Zona Esportiva. En aquests dos casos els recursos s’extrauran de les partides destinades a les contingències pressupostàries i la partida genèrica dels Pressupostos Participatius, respectivament. Punt aprovat amb el vot a favor del grup d’ERC i l’abstenció de la resta de grups.
  • 12/ 2022, de crèdit extraordinari: les partides corresponents a la inversió en maquinària al Centre de Serveis per a la Gent Gran i a la senyalització de masies i cases de pagès del municipi passen a ser partides independents, separades de la partida genèrica de Pressupostos Participatius. La quantitat restant en aquesta darrera partida es destinarà a la renovació del web municipal i a polítiques de govern obert i transparència. Aquest punt es va aprovar amb el vot favorable d’ERC, l’abstenció del PSC i els vots contraris de JXCAT i CUP.

Pel que fa a ordenances fiscals es va tractar la modificació de l’ordenança reguladora de les tarifes de serveis número 3 del taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural. Aquesta modificació respon a una proposta de revisió de preus feta per la concessionària del servei d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural per la gent gran. Els grups d’ERC i PSC van votar a favor, mentre que els grups de JXCAT i la CUP es van abstenir.

Altres punts inclosos en l’ordre del dia van ser:

  • Aprovació el Pla de gestió del servei de recollida de residus porta a porta i deixalleria de Breda 2022: es tracta de l’aprovació del cost aproximat del servei de recollida porta a porta per aquest 2022, estimat en 401.387,46€. El punt es va aprovar amb els 8 vots favorables del grup d’ERC, dues abstencions dels grups de JXCAT i la CUP i un vot contrari, del grup del PSC.
  • Aprovació inicial del Pla de mesures antifrau per a la gestió dels fons Next Generation EU: l’Ajuntament de Breda es beneficiarà dels fons Next Generation de la UE, i com a tal necessita redactar, aprovar i aplicar un pla de mesures antifrau. Amb aquest punt es continua endavant amb aquest procés. Punt aprovat amb 9 vots a favor, dels grups d’ERC i PSC i les abstencions de JXCAT i la CUP.

En l’apartat de mocions, se’n presenta una:

  • Moció en suport als Guàrdies Municipals i per la seguretat als municipis de Catalunya: moció presentada a instàncies del Cos de Policia Local en defensa dels municipis que disposen de cossos de Vigilants o Guàrdia Municipal i també en defensa dels mateixos cossos de vigilants. El punt es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups excepte el de la CUP, que va votar en contra.