El passat dilluns 28 de març va tenir lloc un nou Ple Municipal Ordinari. A continuació podeu consultar un resum de la sessió i les votacions dels diferents punts de l’ordre del dia. Recordeu que podeu consultar la sessió en vídeo a la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Breda

El Ple va començar, com és habitual, aprovant l’acta de la sessió anterior i donant compte dels acords de la Junta de Govern Local i els decrets i les resolucions d’Alcaldia adoptats des de l’última sessió.

Entre els diferents decrets en destaquen alguns:

  • El decret de liquidació del Pressupost Municipal 2021, que tanca l’exercici amb superàvit de 207.913,43€ i un romanent de tresoreria de 1.245.965,80€, xifres que denoten una situació de fortalesa econòmica del consistori.
  • L’aprovació de la incorporació de romanents de crèdit de l’any 2021. Aquest concepte fa referència a partides pressupostàries per a projectes de l’any 2021 i que finalment s’executaran aquest 2022, pel que entraran als comptes d’enguany. Un total de 753.000 euros que financen inversions pendents d’executar i despesa corrent compromesa i no liquidada.
  • La ratificació d’un decret d’alcaldia segons el qual l’Ajuntament de Breda accepta presentar-se com a part demandada a un contenciós administratiu relacionat amb la futura urbanització del carrer Marcel·lí Trunas i la seva connexió amb el Carrer Nou. Aquest punt va ser sotmès a votació i aprovat amb el vot a favor del grup d’ERC i l’abstenció de la resta de grups.

Per altra banda es va presentar l’informe de compliment de la Llei de Morositat del quart trimestre de 2021. L’Ajuntament de Breda abona les seves factures pendents a un promig de 33,37 dies, pel que entra dins del requisit establert per aquesta Llei, que és de 60 dies.

Durant la sessió es va tractar l’aprovació de l’expedient 1/2022 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Aquest punt fa referència al reconeixement de pagament de 7.644,64 euros en concepte d’interessos derivats d’un procediment contenciós administratiu anterior amb una empresa local, que es va dur a terme en la sessió del 27 de juliol de l’any passat. Per tal de regular degudament aquest moviment es va aprovar una modificació de crèdit pressupostària. El punt es va aprovar amb el vot a favor d’ERC les abstencions de JXCAT, PSC i la CUP. Aquesta modificació de crèdit es va tractar al punt següent de l’ordre del dia, i a més d’aquesta quantitat inclou moviments entre partides pressupostàries per al projecte d’adequació del sistema elèctric de l’edifici principal de l’Institut-Escola Montseny i a complementar les partides destinades a inversions a l’edifici del Claustre i a parcs infantils. El punt es va aprovar amb els 8 vots favorables del grup d’ERC, les abstencions de JXCAT i la CUP i el vot contrari del PSC.

Pel que fa als Pressupostos Generals, un altre punt de l’ordre del dia va tractar la modificació de la base 21 d’execució del pressupost 2022. Segons aquesta modificació s’augmentarà la quantitat dels imports que per causes justificades poden adjudicar-se sense pressupost previ, passant dels 500€ als 3.000€. Aquest fet permetrà a l’Ajuntament actuar amb més flexibilitat en casos on és molt complicat aconseguir un pressupost previ abans de la factura com pot ser el cas de reparacions urgents, entre d’altres. Punt aprovat amb vot favorable d’ERC, abstencions de JXCAT i CUP i vot contrari del grup del PSC.

Altres punts inclosos en l’ordre del dia són:

  • Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei municipal de distribució d’aigua i clavegueram 2022: es tracta d’una acció que s’ha de fer cada any segons contracte, i que actualitza una llista de preus unitaris. El punt es va aprovar amb el vot del grup d’ERC i l’abstenció de la resta de grups.
  • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 17 Taxa per la prestació de serveis a la Piscines Municipals: actualització de l’ordenança, que fixarà nous preus i també noves bonificacions per a l’accés a les Piscines Municipals. El punt es va aprovar amb el vot del grup d’ERC i l’abstenció de la resta de grups.
  • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de circulació: s’afegirà una disposició addicional amb una nova regulació per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal com patinets, entre d’altres. Punt aprovat amb el vot a favor de tots els grups excepte el de la CUP, que va votar en contra.
  • Aprovació amb caràcter definitiu de la Relació del Llocs de Treball de l’Ajuntament de Breda. Punt aprovat amb els 8 vots favorables del grup d’ERC, l’abstenció dels grups de JXCAT i la CUP i el vot en contra del PSC.
  • Aprovació de l’addenda per la qual es prorroga la vigència del conveni per la delegació de competències per la gestió del servei de menjador de l’escola bressol El Petit Montseny per al curs escolar 2022-23. ERC i JXCAT van votar a favor, el PSC es va abstenir i la CUP va votar-hi en contra, fet pel qual el punt va quedar aprovat.
  • Aprovació del Conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Breda en matèria de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, d’acord amb la Llei 5/2003. Punt aprovat amb el vot favorable de tots els grups excepte el de la CUP, que es va abstenir.