Aquest dilluns es va celebrar una nova sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Breda, en la qual el Ple de la Corporació va aprovar el canvi de nom oficial del Centre Cívic. Arran d’aquesta moció, presentada de forma conjunta per tots els grups i aprovada per unanimitat, l’equipament municipal passarà a dir-se “Centre Cívic 1 d’octubre”. El text de la moció remarca que el passat 1 d’octubre més de 2.000 bredencs van exercir el seu dret a vot en el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya a l’equipament municipal, lloc habitual de celebració de processos electorals ordinaris. D’aquests, prop d’un miler van defensar al llarg de més de 16 hores “de manera pacífica i democràtica les urnes, per tal de garantir al conjunt de la ciutadania el seu dret a vot, independentment del seu sentit i orientació ideològica o política”. Per tant, es considera que l’1 d’octubre “va ser una data històrica per la vila, atesa l’enorme transcendència dels fets ocorreguts aquell dia i la defensa numantina per part de la població bredenca dels principis democràtics fonamentals de dret a vot i de llibertat de pensament ideològic”. Els acords de la moció exposen que l’equipament passi a dir-se de manera oficial “Centre Cívic 1 d’octubre”, anomenant-lo de manera física mitjançant el suport material que es consideri oportú. També que es procedeixi a la inscripció del nou nom a l’inventari de béns municipal i que es faci la deguda comunicació als estaments públics que pertoqui.

La sessió va tractar altres punts en l’ordre del dia. Va aprovar el conveni per a la regulació del funcionament del servei de menjador de l’escola bressol El Petit Montseny a càrrec del Consell Comarcal de La Selva. Aquest acord renova el conveni del municipi per a la delegació del servei de menjador de la llar d’infants municipal. En virtut d’aquest punt, serà gestionat per l’empresa Scolarest, qui és l’adjudicatària dels serveis de menjador a càrrec de l’ens comarcal. El punt es va aprovar amb el vot a favor dels grups d’Esquerra Republicana i el PDeCAT, l’abstenció de Tots per Breda i el vot en contra de la CUP.

El Consell Comarcal de La Selva assumirà la gestió en dos àmbits més gràcies a l’aprovació d’encàrrec aprovada en la sessió d’aquest dilluns. El primer és la gestió per tal que assumeixi l’assistència tècnica de treballs en la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Breda. L’ens comarcal assumirà els treballs de redacció del futur POUM de Breda, amb una duració estimada d’aproximadament 4 anys. La primera previsió determina que l’aprovació definitiva del futur POUM de Breda es podrà produir a finals de 2021. El cost de la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal serà de 104.500€, incloent assessorament jurídic i un estudi d’inundabilitat. El consistori abonarà la xifra en els propers 4 anys exercint un control per tal que s’acompleixin els terminis de temps previstos. El punt es va aprovar amb el vot a favor del grup d’Esquerra Republicana, l’abstenció dels grups del PDeCAT i Tots per Breda i el vot en contra del grup de la CUP. L’altre encàrrec de gestió aprovat permetrà que l’Ajuntament compti amb l’assessorament tècnic continuat en matèria d’enginyeria pels anys 2018 i 2019 per tal del Consell Comarcal de La Selva. D’aquesta forma es renova el contracte iniciat l’any 2016 segons el qual un enginyer de l’ens comarcal presta els seus serveis al consistori municipal durant un període de 2 anys. El punt es va aprovar amb el vot a favor dels grups d’Esquerra Republicana i el PDeCAT i l’abstenció dels grups de Tots per Breda i la CUP.

Un altre dels punts de l’ordre del dia va aprovar la formalització d’una addenda del contracte de concessió d’obra pública de la sala de vetlles. Segons la mateixa, es modificarà la quantitat que apareix al contracte amb l’empresa concessionària pel qual cada any l’Ajuntament de Breda abona 22.779,46€ per la prestació del servei. Amb l’afegit d’aquesta addenda la quantitat que abonarà el consistori es correspon amb la recaptació anual de la taxa per la prestació de serveis a cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, tal i com apareix al plec de clàusules del contracte de concessió. Aquesta quantitat s’abonarà a l’empresa concessionària de la sala de vetlles per al manteniment del cementiri municipal, també sota la seva gestió. El punt es va aprovar per unanimitat.

Per altra banda la sessió va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal 31, referent a la taxa per a la prestació de serveis rurals polivalents, que regula els preus del Centre de Serveis per a la gent gran. Segons aquest punt es produeix una pujada d’un euro al preu mensual del servei per cada dia de la setmana que s’utilitzi. Així, per als usuaris que acudeixen només un dia al Centre de Serveis la quota passarà de 20€ a 21€ mensuals, qui ho utilitzi dos dies passarà de 40€ a 42€, i així fins a qui ho utilitzen 5 dies a la setmana, que l’augment serà de 100€ a 105€. El punt es va aprovar amb el vot favorable del grup d’Esquerra republicana i una regidora del PDeCAT, l’abstenció dels grups de Tots per Breda i la CUP i una regidora del PDeCAT.

Els dos últims punts de l’ordre del dia van tractar la regulació de subvencions a les entitats del municipi. El primer és l’aprovació d’un conveni marc que reguli la concessió de subvencions nominatives per a entitats sense ànim de lucre. Segons aquest conveni el consistori podrà concedir subvencions a entitats per a que celebrin actes d’interès general per al municipi més enllà de les que es concedeixin a través del sistema de concurrència competitiva que es va iniciar l’any 2016. Punt aprovat amb vot favorable dels grups d’Esquerra Republicana, PDeCAT i Tots per Breda i el vot contrari de la CUP. El segon d’aquests punts és l’aprovació provisional de les bases reguladores específiques d’aquest concurs, que regula les subvencions per a activitats desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del municipi de Breda. En cas d’aprovació del punt, les bases es modificaran per a que les subvencions puguin cobrir la contractació de personal per part d’entitats, associacions i col·lectius per al desenvolupament d’activitats. El punt es va aprovar amb el vot favorable del grup d’Esquerra Republicana, l’abstenció dels grups del PDeCAT i Tots per Breda i el vot contrari de la CUP.