El passat dilluns 31 de maig l’Ajuntament de Breda va celebrar un nou Ple Municipal Ordinari. És la primera sessió celebrada de forma totalment presencial i oberta al públic des de la caiguda de l’Estat d’Alarma.

El Ple va aprovar de forma definitiva l’establiment i el reglament regulador del servei de Policia Local. La Direcció General de Policia va presentar al·legacions a la versió aprovada inicialment el passat mes de gener, que han quedat resoltes amb aquest nou redactat. El punt va comptar amb el vot a favor del grup d’Esquerra Republicana, les abstencions de JxCAT i el PSC i el vot en contra de la CUP.

En matèria econòmica es va aprovar una modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari. Concretament s’utilitzaran 27.000€ del Romanent de Tresoreria per fer front al pagament de l’acord d’apreuament dels terrenys destinats al Tanatori Municipal. En aquest sentit un altre punt de l’ordre del dia va aprovar l’inici de l’expedient per determinar la indemnització als antics propietaris d’aquests terrenys. Tots dos punts es van aprovar amb el vot a favor d’ERC i PSC i les abstencions de JxCAT i CUP.

En matèria fiscal es va aprovar la modificació de dues ordenances. En primer lloc, l’OF número 7, de taxes per la utilització privativa i aprofitaments especials del domini públic local. Les modificacions afecten els imports per metre quadrat i dia d’ocupació de la via pública amb contenidors d’obra i “big bags” i fixa una quota mínima. També s’introdueix el concepte de pagament a través d’autoliquidació per agilitzar el tràmit. La segona ordenança fiscal subjecta a canvis és la número 9, de taxes per llicències urbanístiques, que modifica diversos aspectes de la mateixa. En tots dos casos tant ERC com PSC van votar a favor i JxCAT i CUP es van abstenir

Aquest estiu s’ampliaran les instal·lacions de l’institut a causa de la incorporació dels estudis de 4art d’ESO i la seva integració en el futur Insitut-Escola Montseny, que comportarà també obres a l’Escola Montseny. El Ple va aprovar per unanimitat acceptar la sol·licitud del Departament d’Ensenyament d’una bonificació del 95% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de la llicència necessària per dur a terme aquests treballs. Aquesta bonificació ja es contempla a l’ordenança fiscal corresponent, tal i com recull la llei. L’altre punt de l’ordre del dia relacionat amb urbanisme va aprovar inicialment la modificació puntual de Normes Subsidiàries de planejament de Breda que té per objecte eliminar un vial que contemplen aquestes normes entre el carrer Gaserans i el carrer Sant Antoni. El punt es va aprovar amb el vot favorable d’ERC i l’abstenció de la resta de grups.

Altres punts de l’ordre del dia que es van tractar a la sessió són:

  • Aprovar inicialment una modificació del Reglament regulador del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic: aquesta modificació permetrà que els grups polítics puguin enviar a aquest ens un representant que no sigui un càrrec electe. Aprovada per unanimitat
  • Aprovar l’inici de l’expedient del procés de licitació del contracte de la gestió del servei del taller d’activitats recreatives d’estimulació cognitiva i animació sociocultural a Breda: cal una nova licitació ja que és a punt d’acabar la concessió actual. El nou plec de clàusules afegeix un matí a la setmana entre dilluns i divendres a l’horari d’obertura del servei, que actualment es duu a terme cada tarda aquests cinc dies a la setmana. Per altra banda també es contempla la possibilitat de rebre propostes amb més d’un dia d’oferiment del servei en horari matinal. El punt es va aprovar amb els vots favorables d’ERC i PSC, l’abstenció de JxCAT i el vot contrari de la CUP.
  • Proposar nomenament jutge/essa de pau substitut/a de Breda. Es van presentar dues candidatures i finalment es va proposar la continuïtat de l’Anna Anglisano, qui ja ha estat jutgessa de pau substituta durant el mandat 2017/2021. El punt es va aprovar amb vots a favor d’ERC i JxCAT i les abstencions de PSC i CUP.
  • Aprovar la proposta de dies de Festa Local per l’any 2022: els dies escollits són el 8 i 9 de setembre. Punt aprovat amb el vot favorable de tots els grups excepte el de la CUP, que es va abstenir.
  • Aprovar l’adhesió al Pacte contra la segregació escolar de Catalunya: es tracta d’una declaració d’intencions i voluntats a nivell de país de treballar al costat de les institucions per tal de lluitar en contra de la segregació escolar. Aprovat amb vot favorable de tots els grups excepte la CUP, que es va abstenir.

A l’apartat de mocions se’n van presentar 4:

  • Per declarar Breda com a “Municipi  de llibertat LGTBIQ”, presentada pel grup municipal d’ERC i aprovada per unanimitat.
  • A favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans i en suport d’una llei trans estatal, també presentada per ERC. Aprovada amb el vot favorable de tots els grups excepte el del PSC, que es va abstenir.
  • De rebuig al macroprojecte de centrals eòliques i fotovoltaiques previstos a diversos municipis de Catalunya, presentada per la CUP i aprovada amb el vot a favor dels grups d’ERC i la CUP i l’abstenció dels grups de JxCAT i PSC.
  • De solidaritat amb Palestina i de condemna als atacs a Sheikh Jarrah, Al-Aqsa i Gaza, també presentada pel grup municipal de la CUP. Aprovada amb els vots a favor de JxCAT, CUP i PSC i l’abstenció d’ERC.

A l’apartat d’assumptes urgents es va tractar l’aprovació del desenvolupament del “Projecte Victòria” al futur Institut-Escola Montseny. Actualment ja es duu a terme un projecte d’aquest tipus a l’Institut Vescomtat de Cabrera. Malgrat tot, a causa de la integració dels estudis de primària i de secundària de Breda en un sol centre l’Ajuntament havia d’aprovar el desenvolupament d’aquest projecte, que permet a alumnes de 3r i 4art d’ESO amb dificultats d’aprenentatge dedicar part de la seva jornada lectiva a fer activitats de formació al món laboral. El punt es va aprovar per unanimitat.

Abans d’acabar la sessió es va fer un minut de silenci en memòria d’Albert Planasdemunt, antic alcalde de la Vila de Breda entre els anys 1983 i 1991, qui ens va deixar el passat 18 de maig. L’acte es va fer a petició del grup de JxCAT.