El passat dilluns 4 d’octubre es va celebrar un nou Ple Municipal Ordinari a l’Espai Jove. A continuació podeu llegir un resum dels punts més destacats i de les votacions de cada punt. Podeu recuperar el vídeo de la sessió al canal de YouTube de l’Ajuntament de Breda

Un dels punts més destacats de la sessió és l’aprovació inicial del cens de registre d’habitatges buits a Breda. Consisteix en una relació de 59 habitatges indiciàriament buits. El criteri utilitzat fixa una desocupació permanent i sense causa justificada d’un mínim de dos anys per a considerar un habitatge com a buit. Després d’una última comprovació en la qual es contactarà amb els propietaris, si l’Ajuntament corrobora que hi ha habitatges buits posarà en funcionament mecanismes com un recàrrec del 50% al rebut de l’IBI per a afavorir la seva inclusió al mercat de lloguer. El punt es va aprovar per unanimitat.

En matèria econòmica durant la sessió es van tractar dues modificacions de crèdit. La primera, 13/2021, mitjançant transferència de crèdit entre
partides de diferent vinculació jurídica. Es tracta de diversos ajustaments entre partides pressupostàries, de manera que quantitats que primerament estaven destinades a una despesa concreta finalment es destinaran a d’altres també contemplades inicialment al Pressupost Municipal i que necessitaran una dotació superior a la inicialment prevista. Va ser aprovada amb vot favorable d’ERC, l’abstenció del PSC i la CUP i el vot en contra de JXCAT. La segona, 14/2021, mitjançant crèdit extraordinari, destinarà fons de diverses partides del Pressupost Municipal que no es duran a terme durant aquest 2021 a despeses inicialment no previstes. Concretament es destinaran 15.000€ de la partida reservada a la Festa Major a la compra de material per festes necessari pel correcte desenvolupament de les festivitats que es celebren al llarg de l’any. Dins aquest mateix punt també es contempla el canvi de 9.000€ inicialment destinats a la partida de Joventut i Participació Ciutadana per a la inversió en un parc de cal·listènia, reivindicació que neix del mateix teixit juvenil i que respon a polítiques efectives de joventut. Aquest punt es va aprovar amb el vot a favor dels grups d’ERC i la CUP, l’abstenció dels grups de JXCAT i PSC. Per altra banda també es va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de Béns Immobles (IBI). Es contempla una lleu pujada del gravamen que representarà un augment mitjà d’un 3,37% en el rebut. Pel que fa a l’IBI rústec la taxa es mantindrà sense modificacions. També s’augmentarà la bonificació per a tots aquells habitatges de facin o tinguin instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, que passarà del 20% al 25%. ERC hi va a votar a favor, JXCAT va fer-ho en contra i el PSC i la CUP s’hi van abstenir.

També en aspectes econòmics a l’ordre del dia de la sessió apareixia l’aprovació del Compte General de 2020, que es va tancar amb un superàvit de 285.000€. El punt es va aprovar amb els 8 vots d’ERC, mentre que els 3 grups a l’oposició es van abstenir. Per altra banda, es va donar compte de les línies fonamentals del Pressupost Municipal 2021-2022, que conté les línies mestres per a dissenyar els comptes del consistori per al proper any.

Pel que fa a serveis i equipaments municipals hi havia tres punts a la sessió. El primer fa referència a l’aprovació inicial de la modificació de tarifes del servei d’aigua i clavegueram per al 2022 tal i com s’estipula al contracte de concessió en vigor i que es va aprovar gràcies al vot a favor del grup d’ERC. La CUP i el PSC van votar-hi en contra, mentre que JXCAT es va abstenir. El segon fa referència a les pistes de pàdel municipals, ja que es recolliran mitjançant una ordenança els preus que han de regir el lloguer de les pistes per part de l’empresa explotadora del servei i que es recullen al contracte en vigor. Va comptar amb els vots favorables d’ERC i PSC i les abstencions de JXCAT i la CUP. El tercer modificarà l’ordenança fiscal que regula la taxa per la prestació de serveis a les Piscines Municipals i que va ser votada favorablement per tots els grups excepte la CUP, que es va abstenir.

Altres punts sotmesos a l’aprovació del Ple van ser:

  • Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes, aprovat amb vots a favor d’ERC, JXCAT i PSC i l’abstenció de la CUP.
  • Aprovació de la cessió de domini de material de robòtica a l’Institut Escola Montseny, aprovada per unanimitat;
  • Ratificació dels decrets d’aprovació de funcions de Cap de la Policia Local, aprovat amb vot a favor d’ERC i PSC, l’abstenció de JXCAT i el vot contrari de la CUP.
  • Ratificació de l’acta de cessió i acceptació de la titularitat de la infraestructura de la Via Ciclista que uneix Breda i l’estació de RENFE de Riells i Viabrea – Breda, aprovada per unanimitat.
  • Aprovació del resultat de l’escrutini de la votació del procés de Pressupostos Participatius 2021, el qual va proclamar guanyadora la proposta de millores al Camp Municipal d’Esports feta per la UE Breda i valorada en 20.000€, i que es va aprovar amb els vots a favor dels grups d’ERC, CUP i PSC i l’abstenció de JXCAT.