El passat 5 d’octubre va tenir lloc una nova sessió plenària ordinària a l’Espai Jove. Un dels fets més rellevants de la sessió va ser quan el Ple de la Corporació va prendre coneixement de la renúncia de les regidores Eva Andrés i Núria Marés per motius personals i professionals. Ferran Palau i Rosa Fugarolas prendran el relleu en els seus càrrecs dins l’equip de govern. El nomenament dels nous regidors tindrà lloc al proper Ple Municipal Ordinari.

Dos dels punts de la sessió feien referència a la proposta d’avocació de la competència per aprovar un expedient de devolució d’ingressos indeguts, afectant a les taxes de recollida i tractament de residus i d’ocupació del domini públic. Tots dos punts fan possible la mesura adoptada per l’Ajuntament de Breda de retornar l’import corresponent a tres mesos a les activitats econòmiques que van quedar afectades pel tancament obligatori durant l’estat d’alarma derivat de la pandèmia de la Covid-19. En tots dos casos el punt es va aprovar amb els vots favorables d’ERC, JXCAT i PSC i l’abstenció del grup de la CUP. Per altra banda, en la mateixa línia, es va aprovar la suspensió de l’aplicació de la taxa d’ocupació del domini públic per taules i cadires de les activitats de restauració i recreatives durant l’any 2021. El punt es va aprovar per unanimitat.

L’ordre del dia de la sessió conté diversos punts que en cas d’aprovació modificaran diverses ordenances fiscals:

  • Aprovació provisional de la modificació puntual de l’ordenança fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres: s’augmentaran les bonificacions de les llicències d’obres fins als màxims d’un 95% als punts a) i b) i un 90% al punt d) de l’article 6 de dita ordenança. Punt aprovat per unanimitat.
  • Aprovació provisional d’una modificació puntual de l’ordenança fiscal número 8 per expedició de documents administratius: es gravaran les proves de selecció de personal que impliquin la creació d’un tribunal, ja sigui per plaça fixa, interina o temporal. Es grava amb un import de 25 euros per la categoria A1 i A2 i 20 euros per les demés categories. El punt es va aprovar amb el vot a favor dels grups d’ERC i PSC i l’abstenció de JXCAT i CUP.
  • Aprovació provisional de la modificació puntual de l’Ordenança fiscal número 9 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques: es gravarà amb un recàrrec els supòsits d’iniciar obres sense la llicència preceptiva. Aprovat amb el vot dels membres d’ERC, PSC i CUP i l’abstenció de JXCAT.
  • Aprovació provisional de la modificació parcial de l’ordenança fiscal 1 reguladora de l’IBI: es bonificarà amb un 20% de la taxa durant 5 anys els habitatges que disposin d’instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. Per altra banda s’aplicarà un recàrrec del 50% de la taxa als habitatges buits (aplicable a partir de 2022). Punt aprovat per unanimitat.
  • Aprovació provisional de la revocació i deixar sense efecte la taxa per la prestació dels serveis d’ensenyament del Càntir, escola de música i centre de les arts de Breda CECAMB: es derogarà aquesta ordenança degut al tancament de l’Escola de Música Municipal Càntir. ERC i PSC van votar favorablement i JXCAT i CUP es van abstenir.
  • Aprovació provisional de la modificació puntual de l’Ordenança Fiscal 17 Taxa per la prestació de serveis a les Piscines Municipals: s’equipararà a les persones separades jurídicament o divorciades a les famílies monoparentals per a que accedeixin a les bonificacions del 50% per als adults i del 15% per als menors al seu càrrec que contempla dita ordenança. Punt aprovat per unanimitat.
  • Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei de taller d’activitats recreatives, d’estimulació cognitiva i animació sociocultural: es simplificarà el quadre de preus i s’establirà un preu per hora per tal de flexibilitzar l’ordenança en vies de possibles ampliacions horàries del servei en un futur proper. Els grups d’ERC i PSC van votar favorablement mentre que JXCAT i CUP es van abstenir.
  • Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les tarifes del servei municipal de distribució d’aigua i clavegueram: corresponent a l’augment anual acordat. Punt aprovat amb el vot favorable del grup d’ERC, l’abstenció de JXCAT i els vots contraris dels representats del PSC i la CUP.
  • Aprovació de la modificació puntual de l’Ordenança de protecció, control i tinença d’animals al terme municipal de Breda: rebaixa de la sanció de 200 euros per “no evitar la fugida d’animals” a 100 euros, per considerar-la excessiva des de la regidoria de serveis. Punt aprovat gràcies al vot a favor de tots els grups excepte del de la CUP, que es va abstenir.

A la sessió també es tractaran dues modificacions de crèdit. La primera, 7/2020 mitjançant crèdit extraordinari, contempla dues noves inversions no previstes: instal·lació d’una estació meteorològica completament informatitzada i homologada per col·locar-la al terrat del Centre Cívic 1 d’Octubre per valor de 5.300€ i un equip de so al Poliesportiu Municipal per valor de 5.700€. Aquests imports sortiran de les partides previstes per la Festa Major i instal·lacions esportives. La segona, 8/2020, mitjançant transferència de crèdit entre partides de diferent vinculació jurídica, contempla una inversió de 7.000€ a la façana del Museu Municipal Josep Aragay i un reforç de 5.000€ a la partida d’atencions benèfiques i assistencials, ja que la previsió inicial no és suficient arran de les conseqüències de la pandèmia. Aquestes quantitats es retiraran de les partides previstes per la Festa Major i la Fira de l’Olla, que es van haver de suspendre a causa de la Covid-19. Tots dos punts es van aprovar per unanimitat.

En l’apartat de mocions, se’n presenten 3: moció manifest dels ajuntaments del Parc Natural del Montseny, presentada pel grup municipal d’ERC i aprovada per unanimitat; moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d’inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya, presentada conjuntament pels grups d’ERC, JXCAT i CUP, aprovada amb els vots d’aquests tres grups i el vot en contra del PSC i Moció en suport de la iniciativa legislativa popular de proposta de llei de declaració del Parc Natural del Montseny, de paratges naturals d’interès nacional i de reserves naturals integrals, presentada pel grup de la CUP i aprovada per unanimitat.