Aquest dilluns l’Ajuntament de Breda va celebrar una nova sessió plenària ordinària. El punt més destacat de l’ordre del dia va ser l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2019. En concret es modifiquen les ordenances 19 i 21, corresponents a les taxes del servei de clavegueram i d’aigua respectivament. En tots dos casos s’apuja la tarifa del servei tal i com contempla el contracte de concessió amb l’empresa Abastaments d’Aigua del Tordera. L’increment de preus serà en els tres trams de consum: per un consum mensual de fins a 6 m3, franja on es troba la majoria de població, la puja serà d’un 3,77% en el servei d’aigua i un 3,83 en el de clavegueram; amb un consum des de 6,01 m3 fins a 12 m3 s’incrementarà un 11,74% en tots dos serveis i pels casos que excedeixin els 12 m3 l’augment serà d’un 17,37% en l’aigua i un 17,36% en el clavegueram. Els dos trams de més consum corresponen a usuaris amb un important consum d’aigua degut a factors com el rec diari d’un jardí i/0 omplir una piscina. L’altra ordenança fiscal modifica és la 12, que inclou un epígraf que gravarà amb 12€ l’expedició d’informes de la Guàrdia Municipal a instàncies d’un interessat. La mesura es pren per a unificar criteris amb l’expedició d’informes d’altres serveis. El punt es va aprovar amb el vot favorable del grup d’Esquerra Republicana, l’abstenció del PDECAT i Tots per Breda i el vot contrari de la CUP.

A la sessió d’aquest dilluns també es va aprovar el compte general de l’exercici 2017, que el consistori va tancar amb un saldo positiu de 111.014,90€. Per altra banda, l’endeutament del consistori a data de 31 de desembre de 2017 és de 1.025.000€, després de diversos anys de reducció de deute complint amb els paràmetres de la Llei d’Estabilitat Pressupostària. El punt es va aprovar amb el vot a favor d’Esquerra Republicana i l’abstenció dels grups a l’oposició.

L’altra qüestió tractada va ser l’aprovació de reconeixement de l’increment de les retribucions dels empleats públics al servei de la corporació i de l’alcalde en la seva condició de càrrec electe amb dedicació exclusiva. Tal i com marca la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, tant els empleats públics com els alcaldes amb dedicació exclusiva veuran augmentat el seu sou amb efecte retroactiu amb data de gener del 2018. La puja correspon a un 1,5% entre els mesos de gener i juny i un 1,75% a partir del mes de juliol. Aquest augment ha obligat també a aprovar una modificació del Pressupost Municipal, traspassant 12.000€ provinents del fons de contingència al capítol 1, corresponent a les despeses de personal. Tots dos punts es van aprovar amb el vot favorable d’Esquerra Republicana i l’abstenció dels partits a l’oposició.