El passat dilluns l’Ajuntament de Breda va celebrar un nou Ple Municipal Ordinari. A la sessió es va informar de l’estat de les obres de la via ciclista que unirà el poble de Breda amb l’estació de Riells i Viabrea – Breda. El passat 25 de juny es va signar l’acta de replanteig, fet pel qual l’inici de les obres és imminent. Durant aquesta setmana s’han de posar fites i senyalització vertical, i a partir del mes d’agost tindrà lloc el desbrossat i la tala d’arbres necessària per aclarir el traçat. Durant el mes de setembre començarà l’obertura del camí, que comportarà tot el desenvolupament de creació de la via ciclista. La previsió és que les obres acabin el mes de desembre. No obstant l’alcalde de Breda. Dídac Manresa, va voler mostrar-se prudent i va afirmar que podrien acabar a principis del 2019.

Durant la sessió es va donar compte de la situació de dos contenciosos urbanístics que l’Ajuntament de Breda té oberts: el primer fa referència a la sentència 349/2018 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que resol la reclamació patrimonial presentada per Construccions Pau Ortega SL. El text de la sentència condemna l’Ajuntament de Breda a pagar 120.000€ més interessos per una reclamació patrimonial presentada per la constructora, que es considera perjudicada per la suspensió l’any 2008 d’una llicència d’obres atorgada l’any 2007 en sol no urbanitzable sense informes preceptius clau i que presentava greuges en l’habitabilitat d’habitatges, així com la paralització dels treballs corresponents. L’Ajuntament de Breda ha presentat un recurs especial de cassació al Tribunal Suprem, del qual encara s’ha d’esperar la sentència. La previsió és d’entre 4 mesos i un any per a que el Tribunal Suprem admeti a tràmit aquest recurs, fet pel qual la sentència es dilatarà en el temps. L’altre contenciós fa referència a la sentència 369/2018 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que resol la reclamació patrimonial sobre la masia Can Patranga. El TSJC condemna l’Ajuntament de Breda a pagar 71.000€ més interessos, el 25% de la quantitat fixada pel Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, per haver atorgat l’any 2007 una llicència d’obra nova atorgada l’any 2007 en sol no urbanitzable i denunciada posteriorment pels Agents Rurals. El consistori es reserva el dret de presentar recurs de cassació al Tribunal Suprem fins al final del termini disponible per a la seva presentació.

A la sessió es van aprovar inicialment són els expedients 2/2018 i 3/2018. En el primer cas es tracta d’una transferència de crèdit per un valor de 10.000€ entre partides de diferent vinculació jurídica, 6.000€ dels quals es destinaran al manteniment de parcs i jardins i els altres 4.000€ en maquinària i eines per a la Brigada Municipal. El punt es va aprovar amb el vot favorable del grup d’Esquerra Republicana i l’abstenció dels grups a l’oposició. El segon cas es tracta d’una modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari, creant partides específiques al pressupost municipal per a dur a terme les propostes guanyadores del procés de pressupostos participatius d’aquest 2018. El punt es va aprovar amb els vots a favor d’Esquerra Republicana, PDECAT i Tots per Breda i l’abstenció de la CUP.

Un altre dels punts de l’ordre del dia va ser l’aprovació inicial del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’Ajuntament. Aquest model permetrà simplificar la tasca de les funcions de l’interventor sobre el control de les despeses del consistori. El punt es va aprovar amb els vots favorables d’Esquerra Republicana i el PDECAT i les abstencions de Tots per Breda i la CUP. També va quedar aprovada l’aprovació de la delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de l’exercici de les competències tributàries de recaptació de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general, com poden ser l’aigua, el gas o l’electricitat, situat en l’1,5% de la recaptació total al municipi. Els grups d’Esquerra Republicana i el PDECAT van votar favorablement, mentre que Tots per Breda i la CUP es van abstenir.

Per altra banda es va tractar l’aprovació de la desafectació i alienació de les 10 participacions socials que l’Ajuntament té de la societat mercantil SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya SL. La sessió va tornar a aprovar aquest punt, ja que ha sofert modificacions respecte a l’aprovació feta a la sessió del mes de maig. La venda de les 10 accions es farà finalment per un valor de 8.752,50€, contràriament als 320€ que es van aprovar a l’anterior Ple. Esquerra Republicana i la CUP van votar a favor, i el PDECAT i Tots per Breda es van abstenir.

El Ple Municipal va ratificar del conveni de col·laboració entre els cossos de Guàrdia Municipal de Breda i de Riells i Viabrea aprovat per la Junta de Govern Local del 19 de juny de 2017, així com l’aprovació de la resolució de l’expedient d’investigació de la titularitat del camí de la Font de la Pintoresca. Punt aprovat amb el vot favorable d’Esquerra Republicana, Tots per Breda i la CUP i l’abstenció del PDECAT.

L’últim punt de l’ordre del dia abans de les mocions va ser l’aprovació de la resolució de l’expedient d’investigació de la titularitat del camí de la Font de la Pintoresca. La propietat de la font va sol·licitar la certificació de que el camí que arriba fins allà és de propietat privada. L’Ajuntament de Breda va tramitar la sol·licitud i va veure que aquest camí figura de titularitat pública tant al Cadastre com a l’Inventari de Béns Municipals. Es va iniciar aquesta investigació, en la que el particular va presentar documents per demostrar la propietat del camí, però no eren concloents i el consistori va resoldre la investigació mantenint la titularitat pública. La propietat pot recórrer la decisió.

En l’apartat de mocions va quedar aprovada per unanimitat moció presentada pel grup del PDECAT de suport a la candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat.