Breda va celebrar aquest dilluns la última sessió plenària d’aquest 2016. El punt més important del dia era l’aprovació del pressupost general per al 2017. Els comptes municipals per al proper exercici presenten uns ingressos i unes despeses de 3.384.450€, lleugerament inferior al pressupost 2016, ja que no es concerten operacions bancàries per tal de reduir l’endeutament. En el pressupost es contempla la reducció del deute bancari en 297.000€, de manera que baixarà fins 1.186.462€.

Els comptes contemplen que els 8 treballadors municipals amb un sou per sota dels 1.000€ nets mensuals assoleixin aquesta xifra. Aquest augment es fa en compliment de la moció presentada pel grup d’Esquerra Republicana al Ple Municipal Ordinari del passat 30 de maig en la que es comprometia a l’adopció del salari mínim de 1.000 euros en 14 pagues per a tots els treballadors municipals durant aquesta legislatura.

En el capítol d’inversions en destaquen vàries:

 • Sanejament i dignificació de la plaça del Claustre, que compta amb una partida de més de 50.000€ provinents d’una subvenció de la Diputació de Girona.
 • Creació d’un camí fluvial a la Riera del Repiaix, de la qual s’adequarà una part per a convertir-la en un camí transitable, dotat amb 35.000€ subvencionats pel PUOSC.
 • Obres d’accés al futur tanatori, que serà una realitat durant el proper any. L’Ajuntament adaptarà el lateral del carrer Sant Sebastià per tal d’adequar l’accés al nou equipament, canalitzant el rec que passa per aquella zona i pavimentant la parcel·la corresponent a l’entrada a l’edifici. Partida dotada amb 20.000€.
 • Inversió en reposició d’enllumenat públic, lligada al projecte ‘BeEnerGI’ de la Diputació de Girona, a través del qual es canviaran els punts de llum de la via pública del municipi a tecnologia LED. La instal·lació i gestió de la nova il·luminació es farà a través d’una microempresa de serveis energètics (MESE). Seguint el model d’altres actuacions que es faran dins del programa ‘BEnerGI’, ni la instal·lació ni la gestió tindran cap cost directe per al municipi, ja que s’utilitzarà un finançament amb retorn. L’adjudicatària del projecte es finançarà gràcies a l’estalvi que suposarà aquest nou sistema.
 • 10.000€ en participació ciutadana, que s’augmenta en relació a la destinada el 2016, de 1.000€. D’aquesta forma s’implicarà a la ciutadania a alguns dels processos de decisió del govern municipal. La previsió és que la partida destinada a participació ciutadana augmenti any rere any.
 • 5.000€ per al programa ‘Viles pel Benestar’. Breda, juntament amb Hostalric, forma part del Pla Pilot d’aquest projecte de la Universitat Autònoma de Barcelona que busca el desenvolupament social i emocional dels habitants del municipi.
 • 5.000€, per a la construcció i manteniment de franges perimetrals al municipi per a la prevenció d’incendis forestals. Aquesta actuació es durà a terme en compliment de la llei 5/2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat en la trama urbana. Aquesta llei obliga a mantenir una franja de protecció de 25 metres al voltant de les edificacions lliure de vegetació seca, factor de risc d’incendi forestal. Serà el primer cop que es destina una partida per a aquest fi al pressupost general del municipi.
 • Els comptes també contemplen diverses inversions més petites en instal·lacions educatives i esportives, mantenint la intenció de l’actual equip de govern de millorar l’estat de les instal·lacions municipals.

El punt es va aprovar amb el vot a favor del grup d’Esquerra Republicana, l’abstenció del grup de Convergència i Unió i els vots en contra dels grups de Tots per Breda i la CUP, que van manifestar el seu desacord amb les xifres presentades.

En el Ple també es va aprovar la modificació de les ordenances fiscals per l’any 2017. El punt es va aprovar amb el vot a favor dels grups d’Esquerra Republicana i Tots per Breda, l’abstenció del grup de Convergència i Unió i el vot en contra del grup de la CUP, que ha mostrat el seu desacord amb l’ordenança que incrementa el preu de la prestació de serveis al cementiri i al futur tanatori. Les més destacades són:

 • Bonificació del 25% sobre la quota de l’impost de vehicles de tracció mecànica a aquells vehicles amb unes emissions de CO2 inferiors a 100gr/km.
 • Modificació del tipus de gravamen de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que passa del 3,05% al 3,1%.
 • Bonificació del 30% en la millora d’habitabilitat en els habitatges situats en el Pla Especial de Protecció del Nucli Històric.
 • Bonificació del 30% en la millora de les façanes en els habitatges situats en el Pla Especial de Protecció del Nucli Històric.
 • Bonificació del 30% per als joves d’entre 18 i 35 anys per obres de rehabilitació d’habitatges.
 • Incerment del 21%, corresponent a l’IVA, de les taxes per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, ja que la gestió del cementiri i del futur tanatori passaran a ser gestionats per una empresa externa.
 • Increment aproximat del 6% de la taxa pel servei de clavegueram, tal com s’estipula al contracte amb l’empresa adjudicatària del servei.
 • Increment aproximat del 6% de la taxa pel subministrament d’aigua, tal com s’estipula al contracte amb l’empresa adjudicatària del servei.
 • Bonificacions del 10% sobre les taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans a les persones que tractin els seus residus orgànics mitjançant el compostatge.
 • Bonificacions d’entre el 5% i el 10% sobre les taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans a les persones que utilitzin la deixalleria municipal amb una freqüència igual o superior a les 4 entrades anuals.

L’Escola Montseny va ser la protagonista d’un altre dels punts destacats de l’ordre del dia, en el qual es va aprovar que l’Ajuntament es compromet a assumir el cost afegit que tindria una futura ampliació de l’escola degut a l’execució del projecte executiu de la caldera de biomassa. Aquesta caldera, que s’instal·larà durant el 2017 i dotarà tant l’Escola Montseny com l’escola bressol ‘El Petit Montseny’ d’una xarxa comuna de calor, ocuparà terrenys destinats a equipaments en el projecte d’ampliació de les instal·lacions de l’escola per motius pràctics. El projecte es troba actualment parat i el seu futur és una incògnita. No obstant, el consistori es compromet a assumir el cost del canvi d’emplaçament de la caldera en cas que es realitzi el projecte i entorpeixi el progrés de les obres. La instal·lació i gestió de la nova caldera de biomassa forma part del programa ‘BeEnerGi’ de la Diputació de Girona, pel que seguirà el mateix model que el canvi de l’enllumenat de la via pública. El cost de les obres es sufragarà amb una subvenció de 100.000€ de la Diputació de Girona presents al pressupost de l’exercici 2017. El punt es va aprovar per unanimitat.

En un altre ordre de coses, el Ple Municipal va aprovar per unanimitat la candidatura de la Vila de Breda com a Vila Gegantera Gironina l’any 2018. També van es van aprovar per unanimitat les dues mocions presentades a la moció. La primera era una moció de suport al regidor del grup municipal de la Capgirem Vic, Joan Coma i Roura, arran de la investigació per presumpte delicte d’incitació a la sedició. L’altra era una moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania. La Plataforma Unitària per la República Catalana de Breda va ser l’encarregada de presentar les dues mocions.