Els habitants de Breda es poden beneficiar del Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge que ofereix l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny. Es tracta d’un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació per a persones amb problemes per afrontar el deute hipotecari del seu domicili.

Les persones interessades en aquest servei es poden dirigir a l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, a Sant Celoni, que els proporcionarà cobertura integral per a la seva situació. Un cop comprovat que el sol•licitant compleix els requisits des del SIDH se l’assessorarà i es contactarà amb un advocat per fer una proposta de redefinició del préstec hipotecari per a l’entitat bancària, amb la qual efectuarà d’intermediari en la negociació d’aquestes noves condicions. També s’efectuen derivacions al Servei d’Orientació Jurídica per a la sol•licitud d’assistència jurídica gratuïta en els procediments judicials oberts.

El SIDH és un servei que presta la Diputació de Barcelona en col•laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, els ajuntaments i els consells comarcals, i amb la participació dels col•legis d’advocats. Els habitants de Breda tenen disponible aquest servei a l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, a Sant Celoni.