L’Ajuntament de Breda obre un període de 15 dies hàbils per a triar un nou Jutge de Pau, que ocuparà el càrrec per un termini de 4 anys. Els interessats poden presentar la seva sol·licitud a l’OAC de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, juntament amb la següent documentació:

  • Fotocòpia autenticada del Document Nacional d’Identitat.
  • Currículum Vitae.
  • Declaració responsable en la qual el/la aspirant declari formalment que no es troba incurs en cap de les causes d’incapacitat de les establertes a l’art. 303 de la Llei Orgànica 6/85 del Poder Judicial i que s’enumeren als apartats c) a f) de la base I.
  • Altre que els candidats considerin adequada en suport a la seva candidatura.

Podeu consultar les bases amb tota la informació necessària i obtenir el document de sol·licitud al següent enllaç:

BASES JUTGE DE PAU