El passat 6 de març va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona l’edicte d’aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Les bases es sotmetran a informació pública durant un període de 20 dies hàbils després de la publicació al BOP. Si no es presenten al·legacions durant aquest termini les bases quedaran aprovades de forma definitiva, circumstància que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Els objectius de les subvencions són la millora en diversos aspectes del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Les diferents actuacions es faran amb diferents finalitats com la conservació i millora de la diversitat biològica i dels processos ecològics; la potenciació de la activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial proposat pel Ple Especial del Protecció del Medi Natural i el Paisatge del Parc Natural del Montseny; la conservació i divulgació del patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic; l’ordenació de l’ús social al Montseny i la potenciació d’instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal per incentivar el consum de biomassa local procedent de la gestió forestal sostenible en l’àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny. Per aconseguir aquests objectius es donaran les subvencions a diferents activitats com les explotacions forestals, les explotacions agrícoles-ramaderes, les empreses de serveis, la millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic, l’establiment de reserves forestals  i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal.

A continuació podeu consultar el document d’aprovació inicial de les bases reguladores amb tots els detalls sobre les subvencions de la Diputació de Girona per a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny:

EDICTE APROVACIÓ INICIAL BASES REGULADORES SUBVENCIONS PROJECTES PARC NATURAL MONTSENY